ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι επιδόσεις της Ελλάδας σύμφωνα με τον Δείκτη Μέτρησης της Δέσμευσης για την Ανάπτυξη 2017

Το Κέντρο για την Παγκόσμια Ανάπτυξη εργάζεται για τη μείωση της παγκόσμιας φτώχειας και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, μέσω καινοτόμου οικονομικής έρευνας που στοχεύει σε καλύτερες πολιτικές και πρακτικές από τους κορυφαίους φορείς λήψης αποφάσεων παγκοσμίως. Ο Δείκτης Μέτρησης της Δέσμευσης για την Ανάπτυξη (CDI), για το 2017, κατατάσσει 27 από τις πλουσιότερες χώρες […]

Οι επιδόσεις της Ελλάδας σύμφωνα με τον Δείκτη Μέτρησης της Δέσμευσης για την Ανάπτυξη 2017 Read More »

Έκδοση OOΣΑ Συνοχή Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2018: Μετασχηματισμός προς Βιώσιμες και Ανθεκτικές Κοινωνίες

Η Έκδοση του ΟΟΣΑ για τη «Συνοχή Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Policy Coherence for Sustainable Development, PCSD) παρουσιάζει  τρόπους με τους οποίους ολοκληρωμένες πολιτικές, σε συνδυασμό με κατάλληλους θεσμικούς μηχανισμούς, συμβάλουν στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών κοινωνιών. Η  κύρια θεματική του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για το 2018 (United Nations High-level

Έκδοση OOΣΑ Συνοχή Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2018: Μετασχηματισμός προς Βιώσιμες και Ανθεκτικές Κοινωνίες Read More »

Έκδοση ΟΟΣΑ «Άτλας της Σαχάρας-Σαχέλ – Γεωγραφία, Οικονομία και Ασφάλεια» («An Atlas of the Sahara-Sahel – Geography, Economics and Security»)

O ΟΟΣΑ εκπόνησε μελέτη με θέμα «Άτλας της Σαχάρας -Σαχέλ – Γεωγραφία, Οικονομία και Ασφάλεια», με στόχο να συμβάλει στην σταθεροποίηση και ειρήνη, ενθαρρύνοντας σχετικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, της Αφρικανικής Ένωσης και της ECOWAS (Οικονομική Κοινότητα των Δυτικών Αφρικανικών Κρατών). Η μελέτη επικεντρώνεται σε ανάλυση των περιφερειακών ζητημάτων ασφάλειας (μεταναστευτικές ροές,

Έκδοση ΟΟΣΑ «Άτλας της Σαχάρας-Σαχέλ – Γεωγραφία, Οικονομία και Ασφάλεια» («An Atlas of the Sahara-Sahel – Geography, Economics and Security») Read More »

«Επενδύοντας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η ΕΕ στην πρώτη γραμμή ως προς την εφαρμογή της Ατζέντας Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση με θέμα «Επενδύοντας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η ΕΕ στην πρώτη γραμμή ως προς την εφαρμογή της Ατζέντας Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα» (“Investing in Sustainable Development. The EU at the forefront in implementing the Addis Ababa Action Agenda”), στην οποία αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα

«Επενδύοντας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η ΕΕ στην πρώτη γραμμή ως προς την εφαρμογή της Ατζέντας Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα» Read More »

Προσωρινά Στοιχεία Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας Έτους 2017

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee-DAC) του ΟΟΣΑ δημοσίευσε στις 9 Απριλίου 2018 τα προσωρινά στοιχεία που αφορούν στην παροχή της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας  (Official Development Assistance- ODΑ) των κρατών μελών της. ΕΛΛΑΔΑΣύμφωνα με τα στοιχεία, η καθαρή Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδας το έτος 2017 ανήλθε στα 317 εκ. δολ. ΗΠΑ, ποσό που

Προσωρινά Στοιχεία Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας Έτους 2017 Read More »

Καλές Πρακτικές Παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Η πρωτοβουλία των αρχών που πρέπει να διέπουν τις Καλές Πρακτικές Παροχής Ανθρωπιστικής. Βοήθειας (Good Humanitarian Donorship/GHD initiative), στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα από το 2003, είναι ένα ανεπίσημο δίκτυο δωρητών με  42 μέλη. Οι κύριοι στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι  η προστασία και διάσωση ανθρώπινων ζωών, η ανακούφιση από την δυστυχία και η διαφύλαξη

Καλές Πρακτικές Παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας Read More »

Ο ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της δυνατότητας του ιδιωτικού τομέα να συμβάλλει στην βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, οι ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν όλο και πιο ενεργά σε αναπτυξιακές δράσεις, τόσο ως πηγή χρηματοδότησης όσο και ως εταίροι κυβερνήσεων, Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων και δωρητών. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών για

Ο ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Read More »

Συμβουλευτική Έκθεση της Πολυεταιρικής Πλατφόρμας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ

Στη συμβουλευτική Έκθεση της Πολυεταιρικής Πλατφόρμας υπογραμμίζεται ότι η Ατζέντα 2030, λαμβάνοντας υπόψη της την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης, αποτελεί ένα διεθνώς συμφωνημένο και καινοτόμο πλαίσιο για την προώθηση της ευημερίας. Δεδομένου ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 δεν θεωρείται επαρκές για την εφαρμογή των ΣΒΑ, επισημαίνεται η ανάγκη προσαρμογής

Συμβουλευτική Έκθεση της Πολυεταιρικής Πλατφόρμας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ Read More »

Τρόπος Υποβολής Προτάσεων από Ενδιαφερόμενους Επενδυτές για την Λήψη Εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for Sustainable Development/EFSD)

Σε συνέχεια υιοθέτησης του Κανονισμού για την σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for Sustainable Development/EFSD) έχει συσταθεί «υπηρεσία μιας στάσης» (one-stop-shop) για επενδυτές, φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και άλλους πιθανούς ενδιαφερόμενους. Εγγύηση από το EFSD θα μπορούν να περιέλθουν κατά άμεσο τρόπο μόνον σε «εξουσιοδοτημένα πρόσωπα» (entrusted entities), τα οποία

Τρόπος Υποβολής Προτάσεων από Ενδιαφερόμενους Επενδυτές για την Λήψη Εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for Sustainable Development/EFSD) Read More »

Πλαίσιο Σεντάι για Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2030

Το “Πλαίσιο Σεντάι για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2030”(1) αποτελεί την πρώτη μεγάλης σημασίας συμφωνία της αναπτυξιακής ατζέντας  μετά το 2015, θέτοντας 7 στόχους και 4 προτεραιότητες δράσης. Το Πλαίσιο Σεντάι αποτελεί  15ετή, εθελοντική, μη δεσμευτική συμφωνία που αναγνωρίζει τον πρωταρχικό ρόλο του κράτους στη μείωση του κινδύνου

Πλαίσιο Σεντάι για Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2030 Read More »

Scroll to Top