Ο Οδικός Χάρτης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Χρηματοδότηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2019-2021

Το 2015 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τις πολυμερείς συμφωνίες. Η Ατζέντα 2030 με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και η Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, ανοίγουν το δρόμο για ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον. Η Ατζέντα Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα καθιερώνει ένα σχέδιο για την υποστήριξη της υλοποίησης της Ατζέντας 2030 παρέχοντας ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο εναρμονίζει όλες τις χρηματοδοτικές ροές και πολιτικές με οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε τη Στρατηγική του για τη Χρηματοδότηση της Ατζέντας 2030 τον Σεπτέμβριο του 2018, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανάληψης παγκοσμίων δράσεων, τόσο από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να επιταχυνθεί η εφαρμογή των πολυμερών συμφωνιών του 2015. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται ο τριετής οδικός χάρτης για την εφαρμογή της μέσω συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών για την κινητοποίηση επενδύσεων και υποστήριξης για τη χρηματοδότησης της Ατζέντας 2030.

Η Στρατηγική επικεντρώνεται σε 3 στόχους:

1. Εναρμόνιση των παγκόσμιων οικονομικών πολιτικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων με την Ατζέντα 2030.

2. Ενίσχυση στρατηγικών βιώσιμης χρηματοδότησης και επενδύσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

3. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι χρηματοοικονομικές καινοτομίες, οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση, για παροχή δίκαιης πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Οι δράσεις της Στρατηγικής επικεντρώνονται σε 6 τομείς, για την αντιμετώπιση συστημικών εμποδίων και την επιτάχυνση των απαραίτητων αλλαγών για την υλοποίηση των ΣΒΑ, της Συμφωνίας των Παρισίων και της ανάπτυξης «χωρίς αποκλεισμούς», οι οποίοι είναι:

1. Ενσωμάτωση των ΣΒΑ και της Συμφωνίας των Παρισίων στις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές πολιτικές.

2. Αύξηση της χρηματοδότησης για την κλιματική αλλαγή.

3. Ανάδειξη των αναγκών των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών (Least Developed Countries/LDC) και των Μικρών Νησιωτικών Αναπτυσσόμενων Κρατών (Small Island Developing States/SIDS).

4. Καθιέρωση παγκόσμιων κανόνων.

5. Ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (International Financial Institutions/IFI).

6. Επιτάχυνση του έργου του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Εντός των 6 τομέων δράσης, ο Γενικός Γραμματέας έχει καθορίσει 15 προτεραιότητες για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και τις ρυθμιστικές αρχές, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τους μετόχους και τους πολίτες, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι ρυθμιστικές αρχές καλούνται να:

1. Λαμβάνουν υπ’ όψιν τις εξωτερικές επιπτώσεις στο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα.

2. Ενσωματώσουν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης στα καθήκοντά τους.

3. Θεσπίσουν πολιτικές και κανονισμούς που δημιουργούν κίνητρα για επενδύσεις σε «πράσινες» υποδομές με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και απομάκρυνση από τεχνολογίες με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.

4. Αποτρέψουν τις παράνομες χρηματικές ροές, να συμβάλλουν στον επαναπατρισμό τους και να ασκήσουν δίωξη στους δράστες.

5. Ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας για διοχέτευση στην προληπτική μείωση του κινδύνου και βελτίωση της ανθεκτικότητας των αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και στη στήριξη της πρόσβασής τους σε νέες πηγές χρηματοδότησης.

6. Ρυθμίσουν τους νέους ψηφιακούς χρηματοπιστωτικούς τομείς για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εγκλήματος και το «ξέπλυμα» χρήματος, καθώς και να παράσχουν αποτελεσματική διαμεσολάβηση για μείωση του κινδύνου κατάχρησης των εμβασμάτων.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος καλείται να:

7. Ενσωματώσει τους μακροπρόθεσμους κινδύνους στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

8. Εφαρμόσει βιώσιμες επενδυτικές στρατηγικές, με αύξηση των «πράσινων» χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς και μέτρηση και αναφορά του αντικτύπου.

9. Συνεργαστεί με εταιρείες ορυκτών καυσίμων, οι οποίες είναι πρόθυμες να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο προς την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι μέτοχοι και οι πολίτες καλούνται να:

10. Αυξήσουν τη ζήτηση για «πράσινες» και πιο βιώσιμες επενδύσεις των κεφαλαίων τους, καθώς και για μεγαλύτερη λογοδοσία και της διαφάνεια.

Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται να:

11. Εργαστούν στενότερα με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως για την αύξηση της χρηματοδότησης του κλίματος και την προώθηση της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας.

12. Βελτιώσουν τη βιωσιμότητας του χρέους αντιμετωπίζοντας διαρθρωτικά ζητήματα, περιορίζοντας τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και αναπτύσσοντας καινοτόμα επενδυτικά εργαλεία.

Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών καλείται να:

13. Ενισχύσει τη στήριξη προς τις χώρες για ανάπτυξη ολοκληρωμένων εθνικών πλαισίων χρηματοδότησης και διαμόρφωσης προγραμμάτων σχετικών με τους ΣΒΑ που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες, καθώς και βελτίωση της φορολογίας.

14. Δημιουργήσει μια κοινή αντίληψη για τις βιώσιμες επενδυτικές πρακτικές και να βελτιώσει την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των επενδυτικών δεδομένων σχετικά με τους ΣΒΑ στις αναπτυσσόμενες χώρες.

15. Προωθήσει ένα υγιές περιβάλλον χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) στις αναπτυσσόμενες χώρες και να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις με τους αναπτυξιακούς και ιδιωτικούς χρηματοδότες για επένδυση σε ψηφιακές λύσεις χρηματοδότησης για τους ΣΒΑ.

Πληροφορίες: https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/UN-SG-Roadmap-Financing-the-SDGs-July-2019.pdf

Scroll to Top