Ενημερωτικός Οδηγός Υλοποίησης Δράσεων/Έργων

Σκοπός του οδηγού είναι η ενημέρωση των υποψήφιων προς χρηματοδότηση από τη Hellenic Aid, δηλαδή φορέων της κοινωνίας των πολιτών (κυρίως ΜΚΟ, σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες και ερευνητικά, πανεπιστημιακά ινστιτούτα), ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης προτάσεων, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Στους στόχος του Οδηγού περιλαμβάνονται και η ομογενοποίηση και τυποποίηση της κατάρτισης των προτάσεων, επιτυγχάνοντας έτσι την ουσιαστικότερη αξιολόγησή τους, καθώς επίσης, καθώς και η βελτίωση της διαφάνειας και του ελέγχου στη διαχείριση των δημοσίων πόρων.

O Οδηγός περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια που περιγράφουν τις διαδικασίες και τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι φορείς κατά
την υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Ανθρωπιστική Βοήθεια και Αναπτυξιακές Δράσεις).

Scroll to Top