ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Team Europe Partnerships Portal (TEPP)

Η διαδικτυακή πύλη Team Europe Partnerships Portal (TEPP) είναι ένα εργαλείο της ΕΕ για την ανάπτυξη επαφών μεταξύ δικαιούχων, παρόχων και δωρητών αναπτυξιακής βοήθειας που στοχεύει στην προώθηση της προσέγγισης Team Europe και του Global Gateway. Ως μέρος του Global Gateway, η πύλη Team Europe Partnerships Portal (TEPP) έχει ενσωματώσει την δυνατότητα αναζήτησης ευρωπαϊκών οργανισμών …

Team Europe Partnerships Portal (TEPP) Διαβάστε Περισσότερα »

Global Gateway

Το Global Gateway (Παγκόσμια Πύλη) αποτελεί μια ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πρωτοβουλία που αποσκοπεί να συνενώσει τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με τα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία της ΕΕ, σε μια κοινή στρατηγική και ένα συνολικό επενδυτικό πακέτο. Στόχος της νέας πρωτοβουλίας είναι ο περιορισμός του παγκόσμιου επενδυτικού χάσματος στις υποδομές, το οποίο υπολογίζεται να …

Global Gateway Διαβάστε Περισσότερα »

Team Europe Ιnitiatives

Στις Eμβληματικές Πρωτοβουλίες/Team Europe Initiatives συμμετέχουν οι θεσμοί και τα κράτη μέλη της ΕΕ -συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών φορέων και τραπεζών, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). H συγκέντρωση πόρων και τεχνογνωσίας αυτών των δρώντων σε μια περισσότερο συντονισμένη συλλογική προσπάθεια έχει στόχο την ενδυνάμωση της γεωπολιτικής θέσης …

Team Europe Ιnitiatives Διαβάστε Περισσότερα »

Έγκριση Συμπερασμάτων Συμβούλιου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Ανταπόκριση της «Ομάδας Ευρώπη» στην Παγκόσμια Διατροφική Ανασφάλεια, 20 Ιουνίου 2022

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την ανταπόκριση της «Ομάδας Ευρώπη» στην παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια, όπου τονίζεται η δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών σε συνεργασία με τους παγκόσμιους εταίρους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επισιτιστικήςανασφάλειας που έχει επιφέρει η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το Συμβούλιο εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία …

Έγκριση Συμπερασμάτων Συμβούλιου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Ανταπόκριση της «Ομάδας Ευρώπη» στην Παγκόσμια Διατροφική Ανασφάλεια, 20 Ιουνίου 2022 Διαβάστε Περισσότερα »

Συμπεράσματα Συμβουλίου «Η ανανεωμένη εταιρική σχέση της ΕΕ με τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)», 20 Μαΐου 2022

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας στις 20 Μαΐου 2022, υιοθέτησε τα Συμπεράσματα Συμβουλίου «Η ανανεωμένη εταιρική σχέση της ΕΕ με τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)». Τα Συμπεράσματα Συμβουλίου επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της ΕΕ για την υποστήριξη των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών (ΛΑΧ) προς την επίτευξη της Ατζέντας 2030. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, …

Συμπεράσματα Συμβουλίου «Η ανανεωμένη εταιρική σχέση της ΕΕ με τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)», 20 Μαΐου 2022 Διαβάστε Περισσότερα »

Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Εφαρμογή των Μέσων Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020

H Eτήσια Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των Μέσων Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020, παρουσιάζει τις κύριες πτυχές της οικονομικής στήριξης της ΕΕ για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη. Η Έκθεση αποτελεί σημαντικό μέσο διαφάνειας και λογοδοσίας για την εξωτερική δράση της ΕΕ, αναφορικά τόσο με την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης …

Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Εφαρμογή των Μέσων Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020 Διαβάστε Περισσότερα »

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Τομέα στην Εξωτερική Δράση της ΕΕ, 19 Νοεμβρίου 2021

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, σε σύνθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας, υιοθέτησε Συμπεράσματα που τονίζουν τη σημασία της τεχνικής και διοικητική συνεργασίας της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο. Το Συμβούλιο ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές δράσεις συνεργασίας για την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα δημόσιας διοίκησης, παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και αποκέντρωσης προς τις χώρες-εταίρους. Council …

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Τομέα στην Εξωτερική Δράση της ΕΕ, 19 Νοεμβρίου 2021 Διαβάστε Περισσότερα »

Συμπεράσματα Συμβουλίου «Το Νερό στην Εξωτερική Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 19 Νοεμβρίου 2021

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας υιοθέτησε Συμπεράσματα που τονίζουν την ανάγκη να ενισχυθεί η διάσταση του Νερού στην εξωτερική δράση της ΕΕ και οι σχετικές συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις. Τα Συμπεράσματα δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι το Νερό έχει στρατηγική σημασία τόσο για τη μείωση της φτώχειας όσο και για την αποτροπή περιβαλλοντικής …

Συμπεράσματα Συμβουλίου «Το Νερό στην Εξωτερική Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 19 Νοεμβρίου 2021 Διαβάστε Περισσότερα »

Γενικές πληροφορίες – Αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ σε τρίτες χώρες

Υπό το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο/ΠΔΠ (Multiannual Financial Framework/MFF) της περιόδου 2014-2020, η ΕΕ διέθεσε ένα σημαντικό ποσό (άνω των 80 δισ. Ευρώ) για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε τρίτες (εκτός ΕΕ) χώρες μέσω των κύριων μέσων χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης1 της. Σε ό,τι αφορά το τρέχον ΠΔΠ (της περιόδου 2021-2027), o νεοσύστατος «Μηχανισμός Γειτονίας, Αναπτυξιακής …

Γενικές πληροφορίες – Αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ σε τρίτες χώρες Διαβάστε Περισσότερα »

Συμπεράσματα Συμβουλίου για Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Επιτάχυνσης της Υλοποίησης της Ατζέντας 2030 των ΗΕ για την Bιώσιμη Ανάπτυξη – Aνάκαμψη από την Covid-19, 14 Ιουνίου 2021

Συμπεράσματα Συμβουλίου για Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Επιτάχυνσης της Υλοποίησης της Ατζέντας 2030 των ΗΕ για την Bιώσιμη Ανάπτυξη – Aνάκαμψη από την Covid-19, 14 Ιουνίου 2021.

Scroll to Top