Εθελοντισμός

Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα “Ο ρόλος και η συμβολή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση“, η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών μπορεί να ορισθεί, κατά τρόπο αφηρημένο, ως το σύνολο των οργανωτικών δομών, των οποίων τα μέλη εξυπηρετούν μέσω ενός δημοκρατικού διαλόγου και μιας διεργασίας κατανόησης, το γενικό συμφέρον και χρησιμεύουν ως μεσολαβητές μεταξύ των δημόσιων αρχών και των πολιτών. Ο θετικός τους ρόλος εξαρτάται αποφασιστικά από το βαθμό στον οποίο οι παράγοντες της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών είναι πρόθυμοι να συμβάλουν στην επίτευξη συναίνεσης στα πλαίσια μιας δημόσιας και δημοκρατικής συζήτησης και να δεχθούν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω δημοκρατικών διαδικασιών έκφρασης της πολιτικής βούλησης.

Η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών θα μπορούσε όμως να περιγραφεί και με δυναμικό τρόπο, ως χώρος συλλογικής μάθησης. Η ύπαρξη διάφορων κοινωνικών πειραματισμών και πολλαπλών χώρων συζητήσεων είναι προϋπόθεση μιας “έξυπνης” δημοκρατίας, ικανής να παράγει συνεχή κοινωνική μάθηση. Συνεπώς, η κοινωνία των πολιτών αποτελεί “σχολή δημοκρατίας”.

Η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών περιλαμβάνει:

 τους λεγόμενους “παράγοντες της αγοράς εργασίας”, δηλαδή τους κοινωνικούς εταίρους
τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των κοινωνικο-οικονομικών κύκλων που δεν είναι κοινωνικοί εταίροι με τη στενή έννοια του όρου
τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ενώνουν τους πολίτες για έναν κοινό στόχο όπως π.χ. οι οργανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ενώσεις καταναλωτών, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οργανώσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.λπ. Στην κοινωνία των πολιτών συγκαταλέγονται επίσης εθνικές πλατφόρμες Μ.Κ.Ο., όπως η Ελληνική Πλατφόρμα ΜΚΟ για την Ανάπτυξη και η Ομοσπονδία Εθελοντικών Μ.Κ.Ο. Ελλάδας , οι οποίες εκπροσωπούν τα μέλη τους σε συλλογικούς φορείς Μ.Κ.Ο. σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η CONCORD
τις οργανώσεις της βάσης (δηλαδή τις οργανώσεις των οποίων τα μέλη προέρχονται από το κέντρο και από τη βάση της κοινωνίας και των οποίων οι στόχοι εξαρτώνται από αυτά τα μέλη), π.χ. τα κινήματα νέων, τις ενώσεις υπέρ της οικογένειας και όλες τις οργανώσεις συμμετοχής των πολιτών στον τοπικό και δημοτικό βίο
τις θρησκευτικές κοινότητες

Συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών

Η Κοινωνία των Πολιτών καλείται σήμερα στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία, τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης και αξιολόγησης των πολιτικών που υιοθετούνται, όσο και σε επίπεδο ανάληψης πρωτοβουλιών και διαμόρφωσης νέων μέσων σε τοπικό, περιφερειακό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, η εμφάνιση νέων κοινωνικών κινημάτων έρχεται να επιβεβαιώσει την ευρύτερη δυναμική που αποκτά η Κοινωνία των Πολιτών στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη μιας γόνιμης συνεργασίας με τις ΜΚΟ και άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία θα στηρίζεται στη διαφάνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ορθολογική χρήση των δημοσίων πόρων, η Hellenic Aid αποδίδει σε αυτές βασικό ρόλο στην εκτέλεση των δράσεων που σχεδιάζει και αναπτύσσει.

Scroll to Top