Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Φορέων του Υπουργείου Εξωτερικών

Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Φορέων του Υπουργείου Εξωτερικών για τη χρηματοδότηση δράσεων/έργων αναπτυξιακού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 6 της 17ης Ιανουαρίου 2023 το Προεδρικό Διάταγμα 4/2023. Σύμφωνα με αυτό, αλλά και με τον εξουσιοδοτικό Νόμο 4781/2021, η εγγραφή των φορέων της Kοινωνίας των Πολιτών και του ιδιωτικού τομέα/επιχειρήσεων στο Ειδικό Μητρώο της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής (εφεξής Ζ’ Γενική Διεύθυνση), αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αφενός, για τη δυνατότητα υποβολής σχετικών προτάσεων προς χρηματοδότηση δράσεων/έργων τόσο από τη Ζ’ Γενική Διεύθυνση όσο και από άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας ή/και ανθρωπιστικής αρωγής και αφετέρου, για την απαλλαγή του υλοποιούντος φορέα από την υποχρέωση καταβολής φόρων και δασμών, σχετικών με την υλοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων/έργων. Σημειωτέον ότι δεν δύναται να δοθεί κονδύλι Διεθνούς Ανθρωπιστικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε φορέα αν προηγουμένως δεν εγγραφεί και στο αντίστοιχο μητρώο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή των φορέων στο Ειδικό Μητρώο είναι:

 • Α) Οι μεν φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, να έχουν ως αντικείμενο, στο καταστατικό τους, την υλοποίηση δραστηριοτήτων, σχετικών με τις αρχές και τους στόχους της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, να διαθέτουν δομή, που να εγγυάται τη δυνατότητα εκπλήρωσης των στόχων τους, να έχουν την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, ενώ σε περίπτωση διεθνών φορέων οφείλουν να διαθέτουν λειτουργικά παραρτήματα εντός Ελλάδας, με τουλάχιστον τετραετή παρουσία.
 • Β) Οι δε ιδιωτικοί φορείς είναι επιχειρήσεις και έτεροι φορείς του ιδιωτικού τομέα όταν:
  • η κυριότητα τους ανήκει κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες
  • έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,
  • έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ.,
  • διαθέτουν διακριτό προϋπολογισμό ή αυτοτελείς κωδικούς για την πραγματοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα αυτό και κατάλληλη οργανωτική δομή και
  • επιθυμούν να συμβάλουν στην υλοποίηση εθνικών δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας.
 • Να μην υπάρχει εκκρεμοδικία ή τελεσίδικη καταδίκη μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων για κακούργημα ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, σχετική με εγκληματικές οργανώσεις, ή για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, του Κώδικα Ναρκωτικών. Ομοίως, να μην υπάρχει εκκρεμοδικία ή τελεσίδικη καταδίκη για διάπραξη εκ μέρους των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων, αδικημάτων των άρθρων 2 και 4 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» .
 • Να μην υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες για προηγούμενη δράση του φορέα αντίθετη με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της Ελλάδας στα εθνικά θέματα.
 • Οι φορείς να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας  ως προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος και να ενεργούν σύμφωνα με αυτές.
 • Οι φορείς να μην έχουν βεβαιωμένα και απαιτητά χρέη προς τη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο θα πιστοποιείται με την υποβολή φορολογικής ενημερότητας κατά την υποβολή της αίτησής τους.
 • Οι φορείς να μην διαθέτουν ιστορικό σοβαρών παραλείψεων ή / και κακόπιστης συμπεριφοράς κατά την υλοποίηση δράσεων/έργων ή κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.
 • Οι φορείς να διαθέτουν τουλάχιστον διετή και επαρκώς τεκμηριωμένη εμπειρία στις δραστηριότητες του άρθρου 459 του ν. 4781/2021 (ιδίως τεχνικά έργα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιστημονικές αναλύσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας και επιχειρησιακές δράσεις).

Διαδικασία εγγραφής

Για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο, οι φορείς υποβάλλουν προς το Υπουργείο Εξωτερικών/Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αίτηση, η οποία συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση των προϋποθέσεων εγγραφής.

Συγκεκριμένα, οι αιτούντες φορείς υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην αίτησή τους δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

 1. Ονομασία.
 2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο αιτών φορέας είναι φορολογικά ενήμερος.
 3. Διεύθυνση έδρας και τυχόν παραρτημάτων και στοιχεία επικοινωνίας.
 4. Αντίγραφο του καταστατικού τους και των τυχόν τροποποιήσεών του.
 5. Στοιχεία ταυτότητας των εκπροσώπων των φορέων και έγγραφα αποδεικτικά της ιδιότητάς τους αυτής.
 6. Στοιχεία ταυτότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή των διοικούντων αυτούς. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των αιτούντων φορέων ή των διοικούντων οφείλουν να ενημερώνουν για ενδεχόμενη άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους για ένα από τα αδικήματα της παρ.2 περ. β’ του άρθρου 1 του ΠΔ 4/2023 (βλ. ανωτέρω).
 7. Περιουσιακά στοιχεία και πηγές χρηματοδότησης.
 8. Πρωτοβουλίες και τομείς δραστηριοποίησης, σχετικοί με τις αρχές και τους στόχους της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, στην περίπτωση που ο φορέας είναι ιδιωτική επιχείρηση.
 9. Απολογισμός της συναφούς με τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία δραστηριότητας κατά τα δύο τελευταία έτη.
 10. Οργανόγραμμα, που θα περιλαμβάνει τον αριθμό και την ταυτότητα συνεργατών, οι οποίοι απασχολούνται σε αυτούς καθώς και εθελοντών, οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων/έργων.

Η εγγραφή του φορέα στο Ειδικό Μητρώο ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της πλήρους  αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι εγγεγραμμένοι φορείς:

 • οφείλουν να ενημερώνουν τη Ζ’ Γενική Διεύθυνση για οποιαδήποτε μεταβολή στα  παραπάνω στοιχεία 1 έως 6, εντός τριών (3) μηνών από την στιγμή που αυτή επέρχεται. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα αποτελέσματα της εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο αναστέλλονται, έως την ημερομηνία αποστολής επικαιροποιημένων στοιχείων.
 • οφείλουν, με δική τους ευθύνη,  να επικαιροποιούν τα δικαιολογητικά τους αναφορικά με τα παραπάνω στοιχεία 7 και 10, εντός των τριών (3) πρώτων μηνών κάθε έτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα αποτελέσματα της εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο αναστέλλονται, έως την ημερομηνία αποστολής επικαιροποιημένων στοιχείων.
 • υποχρεούνται να αποστέλλουν κατάλογο των δράσεων/έργων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιούν  κατ’ έτος και που δεν χρηματοδοτούνται από τη Ζ΄ Γενική Διεύθυνση, το ύψος του προϋπολογισμού αυτών και τις πηγές χρηματοδότησής τους, εντός των τριών (3) πρώτων μηνών του επόμενου ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα αποτελέσματα της εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο αναστέλλονται, έως την ημερομηνία αποστολής στοιχείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμη και οι Φορείς οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο παλαιό Μητρώο ΜΚΟ της πρώην ΥΔΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών οφείλουν να πληρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, προκειμένου να διατηρήσουν το εν λόγω καθεστώς. Τυχόν ελλείψεις δύνανται να πληρωθούν εντός διαστήματος ενός έτους από την έκδοση του Π.Δ. 4/2023, ήτοι μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2024, μετά την πάροδο του οποίου θα κινηθεί η διαδικασία διαγραφής τους.

Η παράδοση ή ταχυδρομική αποστολή των εγγράφων θα γίνεται προς την εξής Διεύθυνση: Υπουργείο Εξωτερικών, Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, Ακαδημίας 3, 8ος όροφος (Γραφείο 815) Αθήνα, ΤΚ 10671.

Για τυχόν ερωτήσεις, παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με τη Ζ2 Διεύθυνση στο email  

Scroll to Top