ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Συμπεράσματα Συμβουλίου «Η ανανεωμένη εταιρική σχέση της ΕΕ με τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)», 20 Μαΐου 2022

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας στις 20 Μαΐου 2022, υιοθέτησε τα Συμπεράσματα Συμβουλίου «Η ανανεωμένη εταιρική σχέση της ΕΕ με τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)». Τα Συμπεράσματα Συμβουλίου επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της ΕΕ για την υποστήριξη των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών (ΛΑΧ) προς την επίτευξη της Ατζέντας 2030. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, […]

Συμπεράσματα Συμβουλίου «Η ανανεωμένη εταιρική σχέση της ΕΕ με τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)», 20 Μαΐου 2022 Read More »

Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Εφαρμογή των Μέσων Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020

H Eτήσια Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των Μέσων Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020, παρουσιάζει τις κύριες πτυχές της οικονομικής στήριξης της ΕΕ για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη. Η Έκθεση αποτελεί σημαντικό μέσο διαφάνειας και λογοδοσίας για την εξωτερική δράση της ΕΕ, αναφορικά τόσο με την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης

Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Εφαρμογή των Μέσων Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020 Read More »

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Τομέα στην Εξωτερική Δράση της ΕΕ, 19 Νοεμβρίου 2021

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, σε σύνθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας, υιοθέτησε Συμπεράσματα που τονίζουν τη σημασία της τεχνικής και διοικητική συνεργασίας της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο. Το Συμβούλιο ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές δράσεις συνεργασίας για την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα δημόσιας διοίκησης, παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και αποκέντρωσης προς τις χώρες-εταίρους. Council

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Τομέα στην Εξωτερική Δράση της ΕΕ, 19 Νοεμβρίου 2021 Read More »

Συμπεράσματα Συμβουλίου «Το Νερό στην Εξωτερική Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 19 Νοεμβρίου 2021

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας υιοθέτησε Συμπεράσματα που τονίζουν την ανάγκη να ενισχυθεί η διάσταση του Νερού στην εξωτερική δράση της ΕΕ και οι σχετικές συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις. Τα Συμπεράσματα δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι το Νερό έχει στρατηγική σημασία τόσο για τη μείωση της φτώχειας όσο και για την αποτροπή περιβαλλοντικής

Συμπεράσματα Συμβουλίου «Το Νερό στην Εξωτερική Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 19 Νοεμβρίου 2021 Read More »

Γενικές πληροφορίες – Αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ σε τρίτες χώρες

Υπό το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο/ΠΔΠ (Multiannual Financial Framework/MFF) της περιόδου 2014-2020, η ΕΕ διέθεσε ένα σημαντικό ποσό (άνω των 80 δισ. Ευρώ) για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε τρίτες (εκτός ΕΕ) χώρες μέσω των κύριων μέσων χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης1 της. Σε ό,τι αφορά το τρέχον ΠΔΠ (της περιόδου 2021-2027), o νεοσύστατος «Μηχανισμός Γειτονίας, Αναπτυξιακής

Γενικές πληροφορίες – Αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ σε τρίτες χώρες Read More »

Συμπεράσματα Συμβουλίου για Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Επιτάχυνσης της Υλοποίησης της Ατζέντας 2030 των ΗΕ για την Bιώσιμη Ανάπτυξη – Aνάκαμψη από την Covid-19, 14 Ιουνίου 2021

Συμπεράσματα Συμβουλίου για Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Επιτάχυνσης της Υλοποίησης της Ατζέντας 2030 των ΗΕ για την Bιώσιμη Ανάπτυξη – Aνάκαμψη από την Covid-19, 14 Ιουνίου 2021.

Συμπεράσματα Συμβουλίου για Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Επιτάχυνσης της Υλοποίησης της Ατζέντας 2030 των ΗΕ για την Bιώσιμη Ανάπτυξη – Aνάκαμψη από την Covid-19, 14 Ιουνίου 2021 Read More »

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Συνεργασία της ΕΕ με Χώρες Μεσαίου Εισοδήματος: Eυκαιρίες για την Ανάπτυξη σε Μετάβαση, 14 Ιουνίου 2021

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Συνεργασία της ΕΕ με Χώρες Μεσαίου Εισοδήματος: Eυκαιρίες για την Ανάπτυξη σε Μετάβαση, 14 Ιουνίου 2021

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Συνεργασία της ΕΕ με Χώρες Μεσαίου Εισοδήματος: Eυκαιρίες για την Ανάπτυξη σε Μετάβαση, 14 Ιουνίου 2021 Read More »

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Ετήσια Έκθεση 2021 για τους Στόχους της Αναπτυξιακής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14 Ιουνίου 2021

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Ετήσια Έκθεση 2021 για τους Στόχους της Αναπτυξιακής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14 Ιουνίου 2021

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Ετήσια Έκθεση 2021 για τους Στόχους της Αναπτυξιακής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14 Ιουνίου 2021 Read More »

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Eνίσχυση της Χρηματοπιστωτικής Αρχιτεκτονικής για την Ανάπτυξη, 14 Ιουνίου 2021

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Eνίσχυση της Χρηματοπιστωτικής Αρχιτεκτονικής για την Ανάπτυξη, 14 Ιουνίου 2021

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Eνίσχυση της Χρηματοπιστωτικής Αρχιτεκτονικής για την Ανάπτυξη, 14 Ιουνίου 2021 Read More »

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Eνίσχυση της Δέσμευσης της Team Europe για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, 14 Ιουνίου 2021

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Eνίσχυση της Δέσμευσης της Team Europe για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, 14 Ιουνίου 2021

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Eνίσχυση της Δέσμευσης της Team Europe για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, 14 Ιουνίου 2021 Read More »

Scroll to Top