ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Eνίσχυση της Δέσμευσης της Team Europe για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, 14 Ιουνίου 2021

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Eνίσχυση της Δέσμευσης της Team Europe για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, 14 Ιουνίου 2021

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Eνίσχυση της Δέσμευσης της Team Europe για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, 14 Ιουνίου 2021 Read More »

Σχέδιο Δράσης της EE για Θέματα Φύλου ΙΙI – θέτοντας τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάκαμψης για έναν κόσμο ισότητας

Παρά την σημαντική, αν και άνιση, πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, καμία χώρα δεν βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του στόχου της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης όλων των γυναικών και των κοριτσιών έως το έτος 2030. Επιπλέον, οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 επηρεάζουν

Σχέδιο Δράσης της EE για Θέματα Φύλου ΙΙI – θέτοντας τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάκαμψης για έναν κόσμο ισότητας Read More »

Έκδοση Eurostat 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Έκθεση Παρακολούθησης της Προόδου προς την Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στο Πλαίσιο της ΕΕ

Η παρούσα έκδοση της Eurostat αποτελεί την τέταρτη έκθεση παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των ΣΒΑ στο πλαίσιο της ΕΕ. Βασίζεται σε ένα σύνολο περίπου 100 δεικτών, οι οποίοι έχουν επιλεγεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολιτική τους συνάφεια υπό το πρίσμα της ΕΕ, καθώς και τη διαθεσιμότητα, την κάλυψη χωρών, την ανανέωση των δεδομένων και την

Έκδοση Eurostat 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Έκθεση Παρακολούθησης της Προόδου προς την Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στο Πλαίσιο της ΕΕ Read More »

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετήσια Έκθεση 2019 για την Εφαρμογή των Μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Χρηματοδότηση Εξωτερικών Δράσεων το 2018

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις δαπάνες για τη διεθνή ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια, την εξωτερική πολιτική και τη διεύρυνση το 2018, καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός παγκοσμίως, αλλά και ως πάροχος αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, συνέβαλε στη βελτίωση εκατομμυρίων ζωών σε περισσότερες από 120 χώρες του κόσμου.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετήσια Έκθεση 2019 για την Εφαρμογή των Μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Χρηματοδότηση Εξωτερικών Δράσεων το 2018 Read More »

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Διοργάνωση «hackathon» για την ανάπτυξη και υλοποίηση ψηφιακών λύσεων για την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την πανδημία της νόσου COVID-19 στις αναπτυσσόμενες χώρες

Η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (BMZ), καθώς και ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας, διεθνείς αναπτυξιακούς οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εγκαινιάζουν ένα παγκόσμιο «hackathon» (#smartdevelopmenthack) στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να υποστηρίξει τις

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Διοργάνωση «hackathon» για την ανάπτυξη και υλοποίηση ψηφιακών λύσεων για την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την πανδημία της νόσου COVID-19 στις αναπτυσσόμενες χώρες Read More »

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO): Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2020

Η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) είναι η αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα αναπτυξιακής πολιτικής, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, η οποία προσαρμόζεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χωρών εταίρων. Η DEVCO έχει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) μέσω των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO): Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2020 Read More »

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Δημοσιονομική Στήριξη – Τάσεις και Αποτελέσματα 2019

Η δημοσιονομική στήριξη ή στήριξη του προϋπολογισμού (budget support) είναι ένα από τα μέσα παροχής αποτελεσματικής βοήθειας και εξασφάλισης βιώσιμων αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της υποστήριξης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών των χωρών εταίρων της ΕΕ και της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΣΒΑ. Η εν λόγω στήριξη παρέχεται όπου κρίνεται ότι σχεδιάζονται και υλοποιούνται συναφείς και αξιόπιστες πολιτικές.

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Δημοσιονομική Στήριξη – Τάσεις και Αποτελέσματα 2019 Read More »

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Σύντομη Μελέτη Περίπτωσης: Υποβολή Εκθέσεων για τη Βιωσιμότητα – Απολογισμός των θεσμικών Oργάνων και των Oργανισμών της ΕΕ 2019

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που αυτή θέτει. Η παρούσα μελέτη περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την υποβολή εκθέσεων για τη βιωσιμότητα και την πορεία υλοποίησης των ΣΒΑ τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Σύντομη Μελέτη Περίπτωσης: Υποβολή Εκθέσεων για τη Βιωσιμότητα – Απολογισμός των θεσμικών Oργάνων και των Oργανισμών της ΕΕ 2019 Read More »

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έκθεση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 2019

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) είναι το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρόκειται για έναν αποκεντρωμένο οργανισμό, ο οποίος έχει στην αρμοδιότητά του την διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που διαβιούν εντός ΕΕ. Τα θεμελιώδη δικαιώματα καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές, οι οποίες εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή αντιμετώπιση

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έκθεση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 2019 Read More »

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σύνοψη Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την συνολική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) στην αποτελεσματικότητα και στην παρακολούθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας. Εξετάζεται η απόδοση τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών της, βάσει των αποτελεσμάτων της Έκθεσης παρακολούθησης (monitoring Report) της «Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης για την Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία (GPEDC) του 2019». Αναλύονται περίπου 1.800

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σύνοψη Προσωρινών Αποτελεσμάτων Read More »

Scroll to Top