Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Τομέα στην Εξωτερική Δράση της ΕΕ, 19 Νοεμβρίου 2021

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, σε σύνθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας, υιοθέτησε Συμπεράσματα που τονίζουν τη σημασία της τεχνικής και διοικητική συνεργασίας της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο. Το Συμβούλιο ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές δράσεις συνεργασίας για την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα δημόσιας διοίκησης, παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και αποκέντρωσης προς τις χώρες-εταίρους.

Council Conclusions on European Public Sector Expertise

Scroll to Top