Συμπεράσματα Συμβουλίου «Το Νερό στην Εξωτερική Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 19 Νοεμβρίου 2021

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας υιοθέτησε Συμπεράσματα που τονίζουν την ανάγκη να ενισχυθεί η διάσταση του Νερού στην εξωτερική δράση της ΕΕ και οι σχετικές συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις. Τα Συμπεράσματα δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι το Νερό έχει στρατηγική σημασία τόσο για τη μείωση της φτώχειας όσο και για την αποτροπή περιβαλλοντικής υποβάθμισης αλλά και των συγκρούσεων για το νερό. Αναγνωρίζεται ότι η ανάληψη δράσης είναι καίρια καθώς ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 «Διασφάλιση πρόσβασης και βιώσιμης διαχείρισης του νερού και υποδομών υγιεινής για όλους» δεν παρουσιάζει μέχρι σήμερα καθόλου ικανοποιητική πρόοδο.

Council Conclusions on Water in the EU’s External Action

Scroll to Top