Συμπεράσματα Συμβουλίου «Η ανανεωμένη εταιρική σχέση της ΕΕ με τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)», 20 Μαΐου 2022

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας στις 20 Μαΐου 2022, υιοθέτησε τα Συμπεράσματα Συμβουλίου «Η ανανεωμένη εταιρική σχέση της ΕΕ με τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)».

Τα Συμπεράσματα Συμβουλίου επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της ΕΕ για την υποστήριξη των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών (ΛΑΧ) προς την επίτευξη της Ατζέντας 2030. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής δράσης και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των ΛΑΧ μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής των εταιρικών σχέσεων. Ειδική έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών των συγκρούσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανισότητα, την έλλειψη δημοκρατικών θεσμών, χρηστή διακυβέρνηση και κράτους δικαίου, την κλιματική αλλαγή και τις διαμάχες για φυσικούς πόρους. Επίσης τα Συμπεράσματα Συμβουλίου τονίζουν τη δέσμευση της ΕΕ για προώθηση του στόχου καθολικής κάλυψης υγείας και ισότιμης εκπαίδευσης.

Επί του παρόντος, καταγράφονται 46 ΛΑΧ παγκοσμίως, εκ των οποίων 33 βρίσκονται στην Αφρική, 9 στην Ασία, 3 στην Ωκεανία και 1 στην Αμερική. Αντιπροσωπεύουν το 13% του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά μόνο περίπου το 1,3% του παγκόσμιου ΑΕΠ, αλλά και το 40% της παγκόσμιας φτώχειας.

Σημειώνεται ότι το έτος 2020, το σύνολο της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) των 27 κ-μ της ΕΕ προς τις ΛΑΧ ανήλθε σε 15,4 δις Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,12% του ΑΕΕ. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για αύξηση του ποσοστού αυτού στο 0,20% μέχρι το 2030.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9336-2022-INIT/en/pdf

Scroll to Top