Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO): Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2020

Η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) είναι η αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα αναπτυξιακής πολιτικής, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, η οποία προσαρμόζεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χωρών εταίρων. Η DEVCO έχει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) μέσω των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ και συντονίζει τις δράσεις για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη του 2017.

Η DEVCO: (α) εξασφαλίζει τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους στα διάφορα στάδια της αναπτυξιακής συνεργασίας, (β) συνεργάζεται στενά με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για τομεακές πολιτικές, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται μια συνεκτική προσέγγιση, (γ) είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, καθώς και των τομεακών πολιτικών, (δ) καθοδηγεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) στον τομέα της εξωτερικής δράσης, συντονίζοντας άλλες υπηρεσίες εξωτερικών σχέσεων και (ε) είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από το γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης.

Στρατηγική

2016-2020 Γενικός Στόχος 1: Η ΕΕ ως ισχυρότερος παγκόσμιος παράγων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από μόνη της, δεν μπορεί να επιτύχει τον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας, ούτε να υλοποιήσει συνολικά τους ΣΒΑ. Μόνο μέσω μίας κοινής προσπάθειας με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της, τους άλλους δωρητές βοήθειας, την κοινωνία των πολιτών, τις χώρες εταίρους και τις επωφελούμενες χώρες, οι προσπάθειές για την επίτευξη των Στόχων θα έχουν αποτέλεσμα. Η ΕΕ έχει επίσης το προνόμιο ύπαρξης 139 αντιπροσωπειών της σε όλο τον κόσμο.

Τον Μάιο του 2018, η Επιτροπή πρότεινε έναν νέο, μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, προσανατολισμένο στις πολιτικές προτεραιότητες. Τον Ιούνιο του 2018, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) κεφάλαιο VI “Γειτονία και Κόσμος”. Το Μέσο Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI), ενσωματώνει πάνω από δέκα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης.

Γενικός Στόχος 2: Προς μια νέα πολιτική για τη μετανάστευση

Η συμβολή της ΕΕ στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση επιδιώκεται μέσω συγκεκριμένων δράσεων, σχετικών με τη μετανάστευση, στο πλαίσιο των υφιστάμενων εργαλείων της ΕΕ, καθώς και μέσω νέων και καινοτόμων δράσεων, όπως το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης ΕΕ (ΕUTF) για τη Σταθερότητα και την Αντιμετώπιση των Αιτιών Παράτυπης Μετανάστευσης και Εκτοπισθέντων από την Αφρική, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του 2015.

Οι πόροι που διατίθενται σήμερα στο EUTF αντιστοιχούν σε 4,1 δισ. Ευρώ, προερχόμενα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, επιπλέον των συνεισφορών των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων δωρητών αναπτυξιακής βοήθειας. Το EUTF στοχεύει να συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερότητας στις περιοχές της Βόρειας Αφρικής, του Κέρατος της Αφρικής και του Σαχέλ και στην καλύτερη αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των βασικών αιτιών της αποσταθεροποίησης, της αναγκαστικής εκτόπισης και της παράτυπης μετανάστευσης, προωθώντας ίσες οικονομικές ευκαιρίες, ασφάλεια και ανάπτυξη, οι οποίες θα ωφελήσουν ένα ευρύ φάσμα χωρών στην Αφρική.

Γενικός Στόχος 3: Μια ενεργειακά ανθεκτική ΕΕ με μια μελλοντική πολιτική για την κλιματική αλλαγή

Η ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής συνδέονται στενά μεταξύ τους και πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Μέσω της αναπτυξιακής της πολιτικής και των μέσων εξωτερικής δράσης για την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης βοηθώντας τις χώρες εταίρους να συμμετάσχουν σε βιώσιμες, χαμηλής εκπομπής, κλιματικά φιλικές και αποτελεσματικές κατευθύνσεις ανάπτυξης.

Επί σειρά ετών, η ΕΕ έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ενέργεια για την ανάπτυξη και έχει δεσμευθεί στην υποστήριξη χωρών εταίρων στην ενεργειακή τους μετάβασή προς τη βιώσιμη ενέργεια και την ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ 7 και ΣΒΑ 13. Στο πλαίσιο των τρεχουσών δημοσιονομικών προοπτικών, η ΕΕ στοχεύει στην παροχή πρόσβασης στην ενέργεια περίπου 40 εκατομμυρίων ανθρώπων (εκ των οποίων 30 εκατομμύρια στην Αφρική), στην αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και στη συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, εξοικονομώντας περίπου 15 εκατομμύρια τόνους CO2.

Γενικός Στόχος 4: Νέα ώθηση για θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και επενδύσεις

Μια συνολική πρωτοβουλία για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον θα πρέπει να παρουσιάσει μια νέα προσέγγιση για τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας πέραν του χρονικού πλαισίου του 2020, λαμβάνοντας υπόψη την εσωτερική και εξωτερική υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη. H αναπτυξιακή συνεργασία είναι στενά συνδεδεμένη με τις εσωτερικές πολιτικές και δράσεις.

Με την εξάλειψη της φτώχειας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τον ιδιωτικό τομέα, την αξιοπρεπή εργασία και την ορθή δημοσιονομική διαχείριση, τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, οι διμερείς, πολυμερείς και παγκόσμιες αναπτυξιακές προσπάθειες της ΕΕ μπορούν να έχουν θετική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μεσοπρόθεσμα, η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει στην μεγέθυνση των εξωτερικών αγορών της ΕΕ, δημιουργώντας ευημερία και ευκαιρίες για απασχόληση και ανάπτυξη τόσο εντός της ΕΕ, όσο και στις ίδιες τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/devco-strategic-plan-2016-2020-revised_en.pdf

Scroll to Top