Έκδοση ΟΟΣΑ: Έκθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2019: Ένα Δικαιότερο, Ασφαλέστερο και πιο Πράσινο Αύριο

Η παρούσα, 57η έκδοση της Έκθεσης Αναπτυξιακής Συνεργασίας στοχεύει στην εναρμόνιση της αναπτυξιακής συνεργασίας με τις πιο επείγουσες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι η αυξανόμενη απειλή της κλιματικής αλλαγής και η πορεία υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030.

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή βασίζονται στην κατανόηση ότι απαιτείται συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα βασικά συστημικά προβλήματα καθώς και οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές κρίσεις. Η υλοποίηση των στόχων, ωστόσο, αποδεικνύεται δύσκολο έργο. Η πρόοδος που έχει συντελεσθεί είναι ανομοιόμορφη και νέες προκλήσεις ανακύπτουν συνεχώς, οι οποίες, συχνά, επισκιάζουν τα θετικά αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει στην ανάπτυξη αλλά δύναται να διαδραματίσει έναν υποστηρικτικό ρόλο ώστε να συμβάλει στην πρόοδο της ανάπτυξης. Η ουσία της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι η στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών τους, «χωρίς αποκλεισμούς». Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα, τα οποία καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η αναπτυξιακή συνεργασία προσδίδει προστιθέμενη αξία, δημιουργεί πρόσθετες επενδύσεις, μειώνει το κόστος και λειτουργεί προς όφελος όλων συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημάτων.

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ και οι αντίστοιχες υπηρεσίες αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να επιδείξουν ότι η αναπτυξιακή συνεργασία μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να επιφέρει μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Η Έκθεση καλεί σε αλλαγή πορείας και δράσεων σε τρία μέτωπα:

1. Εκσυγχρονισμός του «Αφηγήματος» της Αναπτυξιακής Συνεργασίας:

Αξιοποίηση της ανθρώπινης αλληλεγγύης και του ενδιαφέροντος, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ενέργειες σε τοπικό επίπεδο και παρέχοντας λύσεις στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους ανθρώπους.
Σεβασμός στο δικαίωμα και την ευθύνη κάθε κράτους να επιλέξει τη δική του πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στα καθολικά δικαιώματα όλων των λαών και των γενεών.
Εκσυγχρονισμός της χρησιμοποιούμενης γλώσσας, ώστε να υπάρξει αλλαγή αντιλήψεων και να καταστεί κατανοητό ότι η πρόοδος στην ευημερία ενός λαού είναι προς το συμφέρον όλων.

2. Ανανέωση των Κατάλληλων Εργαλείων:

Προώθηση και διασφάλιση της αξίας των δημόσιων οικονομικών για την ανάπτυξη, προκειμένου να επιτευχθεί ανάπτυξη «χωρίς αποκλεισμούς».
Περισσότερες δράσεις για την ισότητα των φύλων, επειδή αποτελεί προϋπόθεση προόδου.
Επενδύσεις σε πράσινη και καθαρή αναπτυξιακή συνεργασία, μέσω προώθησης ανθρωποκεντρικών και κλιματικά ανθεκτικών αναπτυξιακών οδών.
Υποστήριξη και προώθηση υψηλών προτύπων, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών πρακτικών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας.

3. Έξυπνες Συνεργασίες:

Ανανέωση του πνεύματος της αποτελεσματικής αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως ως προς βραχυπρόθεσμες πολιτικές, οικονομικά συμφέροντα και πιέσεις που δεν συνάδουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας, της χρηματοδότησης και της ικανότητας, μέσω έξυπνων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Συντονισμός διαφορετικών πολιτικών για την προώθηση της συνοχής πολιτικών, με στόχο τη μεγιστοποίηση των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

Η Έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία της ετήσιας αναπτυξιακής συνεργασίας για περισσότερους από 80 δωρητές αναπτυξιακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ, άλλων χωρών, καθώς και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Πληροφορίες: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9a58c83f-en.pdf?expires=1576143463&id=id&accname=guest&checksum=CDD3090C34034CC7E2EF0D63B197705D

Scroll to Top