Συμβούλιο ΟΟΣΑ: Σύσταση σχετικά με τη «Συνοχή Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Η Σύσταση για «Συνοχή Πολιτικών για Βιώσιμη Ανάπτυξη» (“Policy Coherence for Sustainable Development”/PCSD) του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ, στην οποία έχει προσχωρήσει, ως μέλος του ΟΟΣΑ, η χώρα μας. H εν λόγω Σύσταση, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 11.12.2019, στοχεύει στην υποβοήθηση, με κατάλληλους θεσμικούς μηχανισμούς και εργαλεία, των φορέων χάραξης πολιτικής, ως προς την προώθηση της Συνοχής Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η Συνοχή Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναφέρεται στην προώθηση μιας προσέγγισης «συνόλου Κυβέρνησης» (“whole-of-government” approach) για τον συντονισμό και την ευθυγράμμιση των σχετικών δράσεων, νομοθετικών ρυθμίσεων και πολιτικών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (τοπικό, εθνικό, περιφερειακό) και μεταξύ τομέων. Αποτελεί δε προαπαιτούμενο για την επίτευξη της Ατζέντας 2030, αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων δημόσιων ή ιδιωτικών πόρων.

Η Σύσταση περιλαμβάνει οκτώ αρχές για τη βελτίωση της Συνοχής Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη υπό τριών βασικών πυλώνων: 

Στρατηγικό όραμα για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030, υποστηριζόμενο από σαφή πολιτική δέσμευση και βούληση για τη βελτίωση της Συνοχής Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Αποτελεσματικοί και ολοκληρωμένοι θεσμικοί και διακυβερνητικοί μηχανισμοί, οι οποίοι διαχειρίζονται τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τομέων και εναρμονίζουν τις δράσεις μεταξύ κυβερνητικών επιπέδων.
Σύνολο υπεύθυνων και προσαρμοστικών εργαλείων για την πρόβλεψη, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των εγχώριων, διασυνοριακών και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των πολιτικών.

Οι οκτώ αρχές για την προώθηση της συνοχής πολιτικών είναι:

Όραμα και Ηγεσία

1. Πολιτική δέσμευση και βούληση

2. Μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα

3. Συνεκτική πολιτική 

Πολιτικές Αλληλεπιδράσεις

4. Συντονισμός συνόλου κυβέρνησης (“whole-of-government”)

5. Δέσμευση σε υπο-εθνικό (περιφερειακό) επίπεδο

6. Δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων 

Αντίκτυπος

7. Πολιτικές και χρηματοδοτικές επιπτώσεις

8. Έλεγχος, υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση

Η Σύσταση είναι δεσμευτική αλλά η εφαρμογή της εμπεριέχει ευελιξία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες και ικανότητες κάθε χώρας.

Πληροφορίες: https://www.oecd.org/gov/pcsd/recommendation-on-policy-coherence-for-sustainable-development-eng.pdf

Scroll to Top