Έγγραφο Εργασίας ΟΟΣΑ (Νοέμβριος 2019): Χρηματοδότηση μέσω Σύμμειξης Πόρων (Blended Finance) σε Ασταθείς Περιοχές – Ευκαιρίες και Κίνδυνοι

Η αναπτυξιακή κοινότητα συμφωνεί στην ανάγκη αντιμετώπισης των συγκρούσεων και της αστάθειας, για την προώθηση της παγκόσμιας ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ειρήνη αποτελεί ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, επίκεντρο του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 16 της Ατζέντας 2030. Οι επιπτώσεις των συγκρούσεων και της αστάθειας ξεπερνούν τα σύνορα, καθώς παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όσων επηρεάζονται άμεσα και προκαλούνται μετακινήσεις πληθυσμών και ροές προσφύγων, πιέζοντας ταυτόχρονα τις κοινότητες υποδοχής τους.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι «ασταθείς» (fragile) περιοχές του κόσμου, αυξήθηκαν από 56 το 2016 σε 58 το 2018, με τις 15 από αυτές να χαρακτηρίζονται «εξαιρετικά ασταθείς» (extremely fragile). Η Σομαλία, το Νότιο Σουδάν και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία παρέμειναν οι τρεις πιο ασταθείς περιοχές. Η προώθηση της «ενάρετης», βιώσιμης και ειρηνικής ανάπτυξης σε αυτές τις περιοχές είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 24% του παγκόσμιου πληθυσμού. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, περισσότερο από το 80% των φτωχότερων ανθρώπων του πλανήτη θα μπορούσε να ζει σε ασταθή περιβάλλοντα μέχρι το 2030.

Η χρηματοδότηση μέσω σύμμειξης πόρων (blended finance) ορίζεται ως «η στρατηγική χρήση της αναπτυξιακής χρηματοδότησης για την κινητοποίηση πρόσθετης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη προς αναπτυσσόμενες χώρες». Αυτή η πρακτική κερδίζει συνεχώς έδαφος μεταξύ των δωρητών αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς 17 από τα 30 μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ αναπτύσσουν ήδη δράσεις χρηματοδότησης μέσω σύμμειξης πόρων, ενώ και άλλες σκοπεύουν να εισέλθουν σύντομα σε αυτό τον τομέα. Από τα 157 δισ. δολάρια ΗΠΑ ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων που κατευθύνθηκαν προς την ανάπτυξη, από το 2012 έως το 2017, λιγότερο από το ένα πέμπτο (δηλαδή 28,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ) κατευθύνθηκε σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ασταθείς. Στις ασταθείς περιοχές, όπως και σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το 60%) της ιδιωτικής χρηματοδότησης κινητοποιήθηκε μέσω κάποιου πολυμερούς διαύλου.

Το παρόν έγγραφο εργασίας αναλύει τα στατιστικά στοιχεία της DAC/ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποσά που κινητοποιήθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα μέσω επίσημων χρηματοδοτικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων, από το 2012 έως το 2017. Τα στοιχεία δείχνουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ σύμμειξης πόρων και οικονομικής, πολιτικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας, καθώς τα ποσά της ιδιωτικής χρηματοδότησης αυξάνονται, όταν η οικονομική, πολιτική και περιβαλλοντική αστάθεια μειώνεται. Η διασύνδεση της σύμμειξης πόρων με την κοινωνική αστάθεια και την ασφάλεια παραμένει ασαφής, καθώς οι δύο αυτοί τομείς ασκούν πιο πολύπλοκη επιρροή στους κινδύνους και τις αναμενόμενες αποδόσεις, οι οποίες συνήθως καθοδηγούν τους ιδιώτες επενδυτές.

Πληροφορίες: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f5e557b2-en.pdf?expires=1576660015&id=id&accname=guest&checksum=38983E9DA4751F1ECEA530D748DB507F

Scroll to Top