Έκθεση ΟΟΣΑ: Ευθυγραμμίζοντας την Αναπτυξιακή Συνεργασία με τη Δράση για το Κλίμα – Η Μοναδική Λύση για το Μέλλον

Η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τα οικολογικά και κοινωνικά συστήματα που αποτελούν τα θεμέλια της ανθρώπινης ευημερίας και της οικονομικής δραστηριότητας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης κάθε οικονομικού τομέα και γεωγραφικής περιοχής. Για να υπάρξει λύση απαιτείται όλοι οι φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητές τους με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων.

Η επιλογή αυτή αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου οι χώρες να επιτύχουν οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, η οποία θα είναι συνεκτική και βιώσιμη. Η αποτελεσματική πολιτική για το κλίμα αποτελεί ταυτόχρονα ορθή αναπτυξιακή πολιτική. Πρόκειται για δύο τομείς αδιαίρετους. Ωστόσο, η αργή πρόοδος ως προς την υλοποίηση των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα, τόσο των ανεπτυγμένων, όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών να υλοποιήσουν την Ατζέντα 2030 και τη δέσμευσή τους για ανάπτυξη «χωρίς αποκλεισμούς». Η κλιματική αλλαγή παρεμποδίζει την καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και σε ορισμένες ιδιαίτερα ευάλωτες κοινότητες.

Η παρούσα έκθεση περιγράφει ένα πλαίσιο αρχών για τους φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας, ώστε να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν τις δράσεις τους ακολουθώντας τους κανόνες της Συμφωνίας των Παρισίων. Η αναπτυξιακή συνεργασία η οποία κατευθύνεται από τη Συμφωνία των Παρισίων :
1. δεν υπονομεύει τη Συμφωνία, αλλά συμβάλλει στην απαιτούμενη μεταστροφή,
2. συμβάλλει στη μετάβαση των χωρών σε αναπτυξιακές οδούς με χαμηλές εκπομπές ρύπων και φιλικές προς το κλίμα,
3. υποστηρίζει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες διαδικασίες της Συμφωνίας,
4. δρα προληπτικά στην αντιμετώπιση των αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών.

Βασικά ευρήματα και προτεινόμενες δράσεις προτεραιότητας

Οι χώρες και οι δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας, γενικότερα, πρέπει να ενσωματώσουν το κλίμα ως προτεραιότητα στις αποφάσεις και τα συστήματα επιδόσεών τους και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες ικανότητες και εργαλεία για υλοποίηση σχετικών δράσεων.
Οι δωρήτριες χώρες θα πρέπει να εξαλείψουν τις συγκρούσεις πολιτικής μεταξύ των διεθνών δραστηριοτήτων τους και των δεσμεύσεών τους που απορρέουν από τη Συμφωνία των Παρισίων.
Οι δωρητές θα πρέπει να υποστηρίζουν τις ηγεσίες και τους κεντρικούς φορείς των αναπτυσσόμενων χώρων στην προώθηση της ενσωμάτωσης της κλιματικής αλλαγής στις πολιτικές και τον προγραμματισμό τους.
Οι δωρητές θα πρέπει να στηρίξουν τις χώρες να ενσωματώσουν φιλόδοξους κλιματικούς στόχους σε όλα τα οικονομικά και δημοσιονομικά τους συστήματα.
Όλες οι χώρες και οι οργανισμοί, οι οποίοι παρέχουν αναπτυξιακή βοήθεια, θα πρέπει να υιοθετήσουν μηχανισμούς, οι οποίοι διασφαλίζουν την ευθυγράμμιση των συστημάτων τους με τη Συμφωνία των Παρισίων.
Οι δωρητές θα πρέπει να οδηγήσουν σε αποτελεσματική και κλιμακούμενη δράση για το κλίμα μέσω κοινών προτύπων σε τομείς χρηματοδότησης, δεδομένων και υποδομών.
Οι δωρητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αποτελεσματική συνεργασία για προώθηση της χρηματοδότησης επενδύσεων σε υποδομές χαμηλών εκπομπών με ανθεκτικότητα σε κλιματικές αλλαγές.

Πληροφορίες: https://www.oecd.org/dac/environment-development/aligning-development-co-operation-and-climate-action-5099ad91-en.htm

Scroll to Top