Πλατφόρμα Συνεργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Δέσμευση της Ελλάδας για Πράσινη Ανάπτυξη μέσω της Κυκλικής Οικονομίας

Η πλατφόρμα Συνεργασίας, των Ηνωμένων Εθνών, για τους ΣΒΑ, αποτελεί ένα παγκόσμιο μητρώο εθελοντικών δεσμεύσεων και συμπράξεων μεταξύ ενδιαφερομένων φορέων, οι οποίες έχουν στόχο την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πλατφόρμα είναι ανοικτή για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών, του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της επιστημονικής, τεχνολογικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, προκειμένου να δηλώσουν μια εθελοντική δέσμευση (ή σύμπραξη), η οποία έχει στόχο την προώθηση της υλοποίησης της Ατζέντας 2030 και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ενώ παράλληλα παρέχει και περιοδική ενημέρωση σχετικά με την πραγματοποιούμενη πρόοδο.

Η Εθελοντική Δέσμευση της Ελλάδας για την κυκλική οικονομία, στο πλαίσιο της προώθησης της εφαρμογής των ΣΒΑ είναι η ακόλουθη:

Για την Ελλάδα, η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποτελεσματική χρήση των πόρων είναι πρωταρχικής σημασίας. Στόχος είναι η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, παράλληλα με την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να στηριχθεί η καινοτομία στην παραγωγή, καθώς και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων, ώστε να επεκταθεί ο κύκλος ζωής των προϊόντων και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των πόρων, του νερού και της ενέργειας. Η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα επιχειρηματικό σχέδιο για τη μετάβαση της Ελλάδας (Circular Transition Business Plan of Greece), επιταχύνοντας τις δράσεις σε τρία επίπεδα:

(α) Καθορισμός κριτηρίων για πράσινες και «κυκλικές» δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για την ενίσχυση των δευτερευουσών αγορών πρώτων υλών και της βιομηχανίας, καθώς και για τον σχεδιασμό, την επισκευή και την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, ώστε να ολοκληρώνεται ο κύκλος ζωής των προϊόντων και να προωθείται η δευτερογενής χρήση των υποπροϊόντων σε νέες παραγωγικές διαδικασίες ως πρώτες ύλες, εφαρμόζοντας στην πράξη την «ιεραρχική προσέγγιση» στη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και λήψη συγκεκριμένων μέτρων και στόχων για τα πλαστικά (πλαστικά μίας χρήσης, αλιευτικά εργαλεία κλπ) και τα απορρίμματα τροφίμων.

(β) Προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης και ομαδοποίησης (industrial symbiosis and clustering) των επιχειρήσεων για την υποστήριξη της κυκλικής επιχειρηματικότητας, της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

(γ) Ενθάρρυνση της απασχόλησης μέσω μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy), της συνεργατικής οικονομίας (collaborative economy) και της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας.

Οι προαναφερόμενες δράσεις έχουν διατομεακό χαρακτήρα και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τα οποία αφορούν περισσότερους από ένα ΣΒΑ, αναδεικνύοντας τις ισχυρές διασυνδέσεις, μεταξύ των ΣΒΑ 12, 9, 7, 13, 15, 7 κλπ.

Η υλοποίησή τους αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη, μέσω της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίηση (ΣΒΑ 17), για: (α) την υποστήριξη «κυκλικών» προτύπων κατανάλωσης, (β) την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων, των συνεργειών και της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και (γ) την έμφαση στην παρακολούθηση της προόδου και των αποτελεσμάτων μέσω συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης.

Για το σκοπό αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση θα συστήσει εκ νέου μια διυπουργική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των βασικών Υπουργείων, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ παράλληλα έχει ήδη επικαιροποιήσει την «Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία», η οποία εγκρίθηκε αρχικά τον Απρίλιο του 2018, με ορίζοντα πλέον το 2025 (δράση που συνδέεται με τους ΣΒΑ 16 και 17).

Πληροφορίες: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33843

Scroll to Top