Προσωρινά Στοιχεία Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας των Μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ για το έτος 2021

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ δημοσίευσε στις 12 Απριλίου 2022 τα προσωρινά στοιχεία, τα οποία αφορούν στην παροχή Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) των κρατών μελών της για το έτος 2020. Το 2021, η συνολική ΚΑΒ των μελών της DAC ανήλθε στο ποσό των 178,92 δισ. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,4% (σε πραγματικές τιμές) σε σχέση με το 2020, αντιπροσωπεύοντας το 0,33% του ΑΕΕ (ομοίως όπως και το 2020). Από τα 30 μέλη της DAC, τα 23 μέλη έχουν αυξήσει την αναπτυξιακή τους βοήθεια.

Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι από τη συνολική ΚΑΒ, τα 6,3 δισ. δολ. ΗΠΑ (3,5% της συνολικής ΚΑΒ), αφορούσαν δωρεές εμβολίων COVID-19 και σχετικές δαπάνες για τη διάθεσή τους. Αν υπολογιστούν όλες οι δράσεις για τον έλεγχο του COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των δωρεών εμβολίων, τότε η συνολική ΚΑΒ ανέρχεται σε 18,7 δις. το 2021 (ποσοστό 10,8% της συνολικής ΚΑΒ).

Το 76% της συνολικής ΚΑΒ προήλθε από τα κράτη-μέλη της ομάδας των G7 και το 45% από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι ΗΠΑ παραμένουν, ο μεγαλύτερος δωρητής ΚΑΒ της DAC (42,3 δισ. δολ. ΗΠΑ, 0,18% του ΑΕΕ), και ακολουθούν η Γερμανία (32,2 δισ. δολ. ΗΠΑ), η Ιαπωνία (17,6 δισ. δολ. ΗΠΑ), το Ηνωμένο Βασίλειο (15,8 δισ. δολ. ΗΠΑ) και η Γαλλία (15,4 δισ. δολ. ΗΠΑ). Πέντε μέλη της DAC πέτυχαν ή ξεπέρασαν τον στόχο του 0,7% (ως ποσοστό του ΑΕΕ που διατίθεται για διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια): Σουηδία (0,92%), Νορβηγία (0,93%), Λουξεμβούργο (0,99%), Γερμανία (0,74%) και Δανία (0,70%). Οι δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας, ανήλθαν συνολικά σε 9,3 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2021, ομοίως με το 2020, και αντιπροσωπεύουν το 5,2% της συνολικής ΚΑΒ των μελών της DAC.

Αξιοσημείωτες αυξήσεις της ΚΑΒ σε σχέση με το 2020 παρουσίασαν, η Ιταλία 34,5% εξαιτίας ακύρωσης χρέους, αύξησης δαπανών υπέρ προσφύγων εντός επικράτειας και αύξησης πολυμερούς βοήθειας για την αντιμετώπιση του COVID-19, η Σλοβενία 19,0% και η Ισπανία 12,5%, αμφότερες λόγω αύξησης διμερούς βοήθειας και δωρεών εμβολίων. Η Τουρκία, η οποία δεν είμαι μέλος της DAC, παρουσίασε μείωση της ΚΑΒ κατά 23,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στον ΟΟΣΑ.

Ελλάδα

Η ΚΑΒ της Ελλάδας για το έτος 2021, ανήλθε σε 264 εκ. δολ. ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,12% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός (ΑΕΕ). Η διμερής βοήθεια ανήλθε σε 6 εκ. δολ. ΗΠΑ και η πολυμερής σε 258 εκ δολ. ΗΠΑ. Η συνολική ΚΑΒ σημείωσε μείωση κατά 23,9% (σε πραγματικές τιμές) σε σχέση με το 2020 (325 εκ. δολ. ΗΠΑ, ποσοστό 0,17% του ΑΕΕ).

Scroll to Top