Συμβουλευτική Ομάδα Επιχειρήσεων για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας (BAGR)

Η Συμβουλευτική Ομάδα Επιχειρήσεων για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας (Business Advisory Group for Restoration / BAGR) είναι μια συλλογική προσπάθεια του Υπουργείου Ανοικοδόμησης και της USAID/UKAid SOERA με στόχο την προώθηση της δέσμευσης ουκρανικών και διεθνών επιχειρήσεων για την υποστήριξη των προσπαθειών ανοικοδόμησης στην Ουκρανία και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

Ο κύριος στόχος του BAGR είναι να γίνει μια κορυφαία πλατφόρμα επικοινωνίας για πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση αποτελεσματικών και ουσιαστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του Υπουργείου Ανοικοδόμησης και των επιχειρήσεων

Κύριες δραστηριότητες BAGR:

 • Διευκόλυνση διαλόγου υψηλής ποιότητας με τις επιχειρήσεις
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της αποτελεσματικής επιχειρηματικής συμμετοχής στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας
 • Απάντηση σε αιτήματα πληροφοριών
 • Επισήμανση τομέων όπου μπορούν να γίνουν νομοθετικές αλλαγές  
 • Προώθηση και συμβολή στην εφαρμογή νομοθετικών αλλαγών
 • Διοργάνωση και διευκόλυνση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων

Εκτιμώμενες προτεραιότητες ανάκαμψης και ανασυγκρότησης για το 2024

 • Στέγαση και Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 3,1 δισ. δολ. ΗΠΑ
 • Μεταφορές και Logistics 2,3 δισ. δολ. ΗΠΑ
 • Ενέργεια 2,7 δισ. δολ. ΗΠΑ
 • Κοινωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες 2,4 δισ. δολ. ΗΠΑ
 • Βιομηχανία και Υπηρεσίες 3,6 δισ. δολ. ΗΠΑ
 • Διατομεακές Προτεραιότητες 1,2 δισ. δολ. ΗΠΑ

Σύνολο: 15,3 δισ. δολ. ΗΠΑ

Scroll to Top