Παρουσίαση του Συστήματος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ελλάδας στους Φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Παρουσίαση του Συστήματος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ελλάδας στους Φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Την Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών (μεγάλη αίθουσα Ι. Σοφιανοπούλου) αναλυτική παρουσίαση του συστήματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας, στους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η εν λόγω παρουσίαση, η οποία διοργανώθηκε από την ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού, είχε στόχο την ενημέρωση των φοιτητών για το αντικείμενο, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) της Ελλάδας και, ειδικότερα, της ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνσης.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης, στελέχη της ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνσης ανέλυσαν τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης για όλα τα ζητήματα που αφορούν την διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης θέσεων της χώρας επί των εν λόγω ζητημάτων εντός της ΕΕ, της DAC/ΟΟΣΑ, των Ηνωμένων Εθνών και λοιπών διεθνών ή περιφερειακών οργανισμών. Παρουσιάστηκαν επίσης σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία όπως: οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Ατζέντα Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα, η Νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ.α.

Εν συνεχεία, παρουσιάσθηκαν τα κύρια στάδια της 4ης Επιθεώρησης (Peer Review) του Ελληνικού Συστήματος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας  της χώρας από την DAC/ΟΟΣΑ ως ακολούθως: α) υποβολή του σχετικού Υπομνήματος (15 Απριλίου 2018), β) επίσκεψη επιθεωρητών στην Αθήνα (11-15 Ιουνίου 2018) και γ) καταληκτική συνεδρίαση της Επιθεώρησης στο Παρίσι (28 Νοεμβρίου 2018). 

Τέλος, σε συνεργασία με το Γραφείο Στατιστικής του Υπουργείου Εξωτερικών, αναλύθηκαν διεξοδικά οι τρόποι συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων για το σύνολο της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας της Ελλάδας και η διάκριση μεταξύ πολυμερούς και διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός της ελληνικής επικράτειας (in-donor refugee costs), οι οποίες σημείωσαν αύξηση τα τελευταία χρόνια, λόγω της προσφυγικής κρίσης.

Μετά την λήξη της παρουσίασης, ακολούθησε σειρά ερωτήσεων από πλευράς φοιτητών, οι οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αναπτυξιακά ζητήματα.

Scroll to Top