Έκθεση ΟΟΣΑ: Εφαρμόζοντας τα Οκτώ Δομικά Στοιχεία της Συνοχής των Πολιτικών για Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Υλοποίηση της Ατζέντας 2030, Έκθεση Αποτελεσμάτων Έρευνας, Νοέμβριος 2018

Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την εφαρμογή των οκτώ δομικών στοιχείων της Συνοχής των Πολιτικών για Βιώσιμη Ανάπτυξη (Policy Coherence for Sustainable Development/PCSD), ως προς την υλοποίηση της Ατζέντας 2030. Η έρευνα διενεργήθηκε σε εθελοντική βάση μεταξύ των μελών του ανεπίσημου δικτύου εθνικών εστιακών σημείων (focal points) για την πολιτική συνοχή, το 2018.

Η Συνοχή των Πολιτικών για Βιώσιμη Ανάπτυξη μπορεί να οριστεί ως ένα εργαλείο προσέγγισης και πολιτικής για την ενσωμάτωση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα στάδια χάραξης πολιτικής, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, τίθενται τρεις βασικοί στόχοι: (α) προώθηση συνεργειών μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών τομέων πολιτικής, (β) προσδιορισμός αντισταθμισμάτων και εναρμόνιση εγχώριων στόχων με διεθνώς συμφωνημένους στόχους πολιτικής, και (γ) αντιμετώπιση των επιπτώσεων των εγχώριων πολιτικών. Με βάση αυτόν τον ορισμό καθορίστηκαν τα ερωτήματα της εν λόγω έρευνας. 

Η έρευνα χωρίζεται σε οκτώ τμήματα, με ερωτήσεις σχετικές με τα οκτώ δομικά στοιχεία της Συνοχής των Πολιτικών για Βιώσιμη Ανάπτυξη: (α) πολιτική δέσμευση και ηγεσία, (β) πολιτική ενσωμάτωσης, (γ) μακροπρόθεσμο όραμα και ορίζοντας σχεδιασμού, (δ) ανάλυση και εκτιμήσεις πιθανών πολιτικών επιπτώσεων, (ε) πολιτικός και θεσμικός συντονισμός, (στ) υπο-εθνική και τοπική συμμετοχή, (ζ) δέσμευση ενδιαφερόμενων φορέων και (η) έλεγχος και παρακολούθηση. 

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τα ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται ως ακολούθως:
– Δεν υπάρχει μία, κοινή για όλους, προσέγγιση όσον αφορά την ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών. Ακολουθώντας τις αρχές της Ατζέντας 2030, κάθε χώρα πρέπει να καθορίσει τους θεσμικούς μηχανισμούς και την αλληλουχία δράσεων, σύμφωνα με το δικό της νομικό, διοικητικό και πολιτικό πλαίσιο.
– Τα οκτώ δομικά στοιχεία είναι εφαρμόσιμα σε όλες τις χώρες, παρά τις διαφορετικές κουλτούρες διοίκησης και τα διαφορετικά πλαίσια πολιτικής τους.
– Τα ουσιώδη δομικά στοιχεία ενός αυστηρού συστήματος Πολιτικής Συνοχής για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης υπάρχουν ήδη σε πολλές χώρες, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η εναρμόνιση με τις αρχές της Ατζέντας 2030 χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση.
– Οι περισσότερες χώρες έχουν καλά θεσμοθετημένους μηχανισμούς που μπορούν να υποστηρίξουν τη συνεκτική εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε κάθε στάδιο χάραξης πολιτικής. Οι μηχανισμοί αυτοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο ενεργητικά για τους σκοπούς της συνοχής των πολιτικών.
– Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής, μεταξύ χωρών, όσον αφορά τη δέσμευση, την ενσωμάτωση, τον συντονισμό, τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, την παρακολούθηση, και τον έλεγχο.

Σύμφωνα με την Έκθεση, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχουν αναλάβει ρητή δέσμευση για την ενσωμάτωση της Συνεκτικής Πολιτικής για Βιώσιμη Ανάπτυξη στις εθνικές στρατηγικές της, με στόχο την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το αρμόδιο όργανο, υπεύθυνο για τον συντονισμό, είναι η κεντρική κυβέρνησης, η οποία κατευθύνει τις προσπάθειες για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.oecd.org/pcsd/Report%20on%20PCSD%20Survey%20Findings.pdf

Scroll to Top