Σεμινάριο Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας σχετικά με Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις για την Υλοποίηση της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών από τις Συμμετέχουσες Οικονομίες στην Διαδικασία Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, 19 Απριλίου 2024

Το Διαδικτυακό Σεμινάριο

Την Παρασκευή 19 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ένα διαδικτυακό σεμινάριο ανταλλαγής τεχνογνωσίας ομοτίμων σχετικά με τις Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις (VNR) για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) από τις οικονομίες που συμμετέχουν στη Διαδικασία Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP).

Αυτό το σεμινάριο, το οποίο αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία και διοργανώνεται με την υποστήριξη του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), αποτελεί την πρώτη εκδήλωση ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ ομοτίμων. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας από τον σχεδιασμό διοικητικών δομών και συντονιστικών φορέων για την χάραξη της στρατηγικής που σχετίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την προετοιμασία των Εθελοντικών Εθνικών Αξιολογήσεων. Η εκδήλωση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) να συζητήσουν τις εμπειρίες τους, να παρουσιάσουν τις βέλτιστες πρακτικές και να επισημάνουν τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά την προετοιμασία των Εθελοντικών Εθνικών Αξιολογήσεων, προκειμένου να εξερευνήσουν κοινές λύσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε περιφερειακό επίπεδο.

Ιστορικό

Οι οικονομίες της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) επιδιώκουν ήδη την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών στις πολιτικές, τη νομοθεσία και τις πρωτοβουλίες τους. Η Στρατηγική 2030 της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE2030) στοχεύει στην προώθηση της εφαρμογής της Ατζέντας 2030 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις τρεις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική.

Οι Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις (Voluntary National Reviews – VNR) είναι κρίσιμοι μηχανισμοί μέσω των οποίων οι οικονομίες παρουσιάζουν στα Ηνωμένα Έθνη την πρόοδό τους στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Στο πνεύμα της Ατζέντας 2030, οι οικονομίες της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πραγματοποίησαν τις Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις τους σχετικά με την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές οι Αξιολογήσεις χρησιμεύουν ως βάση για τις τακτικές αξιολογήσεις από το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ (HLPF) που συνεδριάζει υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (EOCOSOC).

Συμμετοχή

Το διαδικτυακό σεμινάριο προορίζεται για κυβερνητικούς εκπροσώπους υψηλού επιπέδου της ΝΑ Ευρώπης οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην προετοιμασία των Εθελοντικών Εθνικών Αξιολογήσεων και στην εφαρμογή της Στρατηγικής SEE2030. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε την πρώτη της περιφερειακή Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ πέρυσι και δεδομένης της σημασίας ανάδειξης της ευθυγράμμισης των πολιτικών της ΕΕ με την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιοι για την προετοιμασία της Εθελοντικής Εθνικής Αξιολόγησης της ΕΕ έχουν προσκληθεί επίσης στο διαδικτυακό σεμινάριο. Κάθε άλλος σχετικός διεθνής, περιφερειακός ή οικονομικός φορέας θα προσκληθεί κατόπιν έγκρισης από τις οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης.

Scroll to Top