«Συνδέοντας Ακτές: Για Πιο Βιώσιμους Διαδρόμους, Λιμάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές», Μασσαλία, Γαλλία, 15 Μαΐου 2024

Η Expertise France φιλοξενεί την εκδήλωση «Συνδέοντας Ακτές: Για Πιο Βιώσιμους Διαδρόμους, Λιμάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές» στη Μασσαλία της Γαλλίας, στις 15 Μαΐου 2024.

Οι θαλάσσιες μεταφορές αντιπροσωπεύουν τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς εμπορίου, καθώς περισσότερο από το 80% του συνολικού όγκου που διακινείται παγκοσμίως μεταφέρεται με πλοία. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 37% του όγκου των αγαθών διέρχεται μέσω θαλάσσιων λιμένων. Πρόσφατα γεγονότα όπως η πανδημία COVID-19 ή οι συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις στην Ουκρανία και στην Ερυθρά Θάλασσα υπογραμμίζουν τις πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις των μεγάλων διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, διεθνείς οργανισμοί, κυβερνήσεις και άλλοι βασικοί οικονομικοί παράγοντες, ιδίως ο ιδιωτικός τομέας, ενώνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών, ανθεκτικών και ασφαλών διαδρόμων μεταφορών και θαλάσσιων διαδρομών. Ειδικότερα, τα λιμάνια, ως σημεία σύνδεσης μεταξύ ξηράς και θάλασσας, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για την υποστήριξη των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού και, ως εκ τούτου, πρέπει να έχουν ευελιξία.

Η στρατηγική Global Gateway απεικονίζει τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της να προωθήσουν τόσο την οικονομική ολοκλήρωση όσο και την ανάπτυξη των χωρών εταίρων, ιδίως μέσω επενδύσεων σε στρατηγικούς, βιώσιμους και ασφαλείς διαδρόμους μεταφορών. Προκειμένου να διευκολύνουν την συνδεσιμότητα, την κινητικότητα και το παγκόσμιο εμπόριο, αυτοί οι στρατηγικοί διάδρομοι απαιτούν αξιόπιστα δίκτυα και υπηρεσίες τόσο στην στεριά όσο και στην θάλασσα.

Η εκδήλωση «Συνδέοντας Ακτές: Για Πιο Βιώσιμους Διαδρόμους, Λιμάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές» θα διερευνήσει τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων για την δημιουργία στρατηγικών διαδρόμων, που ωφελούν τόσο την ΕΕ όσο και τους διεθνείς εταίρους της. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο των λιμανιών ως κεντρικών κόμβων, μεταξύ των χερσαίων δικτύων και των θαλάσσιων διαδρομών.

Οι εθνικές και πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, μαζί με ιδιώτες επενδυτές, είναι έτοιμες να χρηματοδοτήσουν σχετικές επενδύσεις. Οι φορείς συνεργασίας διαδραματίζουν μοναδικό ρόλο στην συγκέντρωση δεξιοτήτων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Εντούτοις, πέρα από τους κύριους προσανατολισμούς που διατυπώνονται στο Global Gateway, οι αναπτυξιακοί φορείς χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη για να κατανοήσουν καλύτερα τις προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας των έργων στο πλαίσιο του Global Gateway προκειμένου να προσδιορίσουν επακριβώς τις ανάγκες και να δημιουργήσουν αναλόγως συνεργασίες.

Οι συζητήσεις κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα αναδείξουν τις προτεραιότητες υλοποίησης των υπευθύνων για τη χάραξη της πολιτικής του Global Gateway, καθώς και τα τρέχοντα έργα, τα διδάγματα και τις καλές πρακτικές. Από την άλλη πλευρά, θα παρουσιαστούν επίσης νέοι τύποι εταιρικών σχέσεων, για παράδειγμα όσον αφορά στη χρηματοδότηση έργων, την εκτέλεση και τη διακυβέρνηση. Η εκδήλωση θα αποτελέσει επίσης την αφορμή για να ακούσουμε τις απόψεις των χρηστών των διαδρόμων, όπως επαγγελματιών από τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ναυτιλίας.

Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει 200 έως 300 καλεσμένους που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, τους ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς φορείς (αναπτυξιακές τράπεζες, μέλη του Δικτύου Φορέων Ανάπτυξης), τους διεθνείς εταίρους τους (διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, εκπροσώπους κρατών εταίρων), καθώς και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό θεματικών συνεδριών, οργανωμένων με τη μορφή πάνελ συζήτησης μεταξύ εκπροσώπων διαφόρων τομέων (π.χ. διαμορφωτές πολιτικής, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, αναπτυξιακοί φορείς, ειδικοί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο

Η Expertise France είναι η γαλλική δημόσια υπηρεσία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων διεθνούς τεχνικής συνεργασίας και αποτελεί μέλος του ομίλου της Agence Française de Développement Group (AFD), του γαλλικού δημόσιου φορέα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Η εκδήλωση «Συνδέοντας Ακτές: Για Πιο Βιώσιμους Διαδρόμους, Λιμάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές» πραγματοποιείται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Φορέων Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει όλους τους ευρωπαϊκούς φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας.

Scroll to Top