Έκδοση ΟΟΣΑ: Έκθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2018 – Ενώνοντας Δυνάμεις για Ανάπτυξη Χωρίς Αποκλεισμούς

Το 2015, τα κράτη μέλη των ΗΕ υιοθέτησαν την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που περιλαμβάνει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης εντός ενός πλαισίου 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Κεντρικό σημείο της Ατζέντας 2030 είναι η δέσμευση για την χωρίς αποκλεισμούς (leaving no one behind) επίτευξη των ΣΒΑ. Η Έκθεση, αναλύει την έννοια αυτής της δέσμευσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ξεχωριστό ρόλο και την προστιθέμενη αξία της αναπτυξιακής συνεργασίας και της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας.

Η Έκθεση καλύπτει την απαίτηση των μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee/DAC) του ΟΟΣΑ για μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τον τρόπο επίτευξης της δέσμευσης για την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξη σημαίνει μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο αντίληψης της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης για όλες τις χώρες, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να περιλαμβάνονται και τα άτομα που δεν επωφελούνται από την πρόοδο για πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, και περιβαλλοντικούς λόγους ή λόγω διαφορετικής κουλτούρας. Αυτό, θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης, δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η «Έκθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2018: Ενώνοντας Δυνάμεις για Ανάπτυξη Χωρίς Αποκλεισμούς» αναδεικνύει τον μοναδικό ρόλο της αναπτυξιακής συνεργασίας στην υποστήριξη τόσο των χωρών όσο και της παγκόσμιας κοινότητας για την επίτευξη της Ατζέντας 2030. Η Έκθεση καλεί τους δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας να εκσυγχρονίσουν το πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας με τρεις τρόπους: 

1) Μέσω λεπτομερούς ανάλυσης των αμοιβαίων ωφελημάτων για όλους με την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

2) Μέσω της ενσωμάτωσης του στόχου της ολοκληρωμένης, δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο στις δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας όσο και στην αξιοποίηση της καινοτομίας και των ποσοτικών δεδομένων. 

3) Μέσω αποτελεσματικότερης υλοποίησης της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας, ως αναπόσπαστο κομμάτι των ευρύτερων προσπαθειών για αύξηση της χρηματοδότησης προς επίτευξη των ΣΒΑ, προς όφελος όλων.

Στο τελευταίο κεφάλαιο της Έκθεσης παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βοήθειας κάθε χώρας μέλους της DAC, καθώς και δεκατριών άλλων χωρών δωρητριών του ΟΟΣΑ (που δεν αποτελούν μέλη της DAC) αλλά και της ιδιωτικής αναπτυξιακής χρηματοδότησης δύο κοινωφελών ιδρυμάτων. 

Η παρουσίαση για την Ελλάδα αναδεικνύει τη δέσμευση της χώρας στην Ατζέντα 2030, την οποία αντιλαμβάνεται ως ένα πλαίσιο μετασχηματισμού προς ένα νέο δρόμο βιώσιμης, δίχως αποκλεισμούς, ανάπτυξης, στοχεύοντας στην αναθεώρηση της στρατηγικής της υπό το πρίσμα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το όραμα της, δίχως αποκλεισμούς, ανάπτυξης ενσωματώνεται και στη Νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη (New European Consensus on Development), την οποία η Ελλάδα έχει συνυπογράψει ως μέλος της ΕΕ.

Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση στην αναπτυξιακή της βοήθεια εστιάζοντας κυρίως στην πολυμερή αναπτυξιακή συνεργασία, θεωρώντας ότι η προσέγγιση της, δίχως αποκλεισμούς, ανάπτυξης πρέπει να εστιάσει στους πιο αδύναμους καθώς και σε βασικές υπηρεσίες που προωθούν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα την ιατρική περίθαλψη, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Για το έτος 2017, η Ελλάδα παρείχε 317 εκ. δολάρια ΗΠΑ (προσωρινά στοιχεία) ως καθαρή Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια, που αντιστοιχεί στο 16% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός της (ΑΕΕ), παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,8%, σε πραγματικούς όρους, από το 2016, λόγω των χαμηλότερων δαπανών υπέρ προσφύγων εντός ελληνικής επικράτειας. Συγκεκριμένα, το 2017 το ποσό των δαπανών υπέρ προσφύγων εντός ελληνικής επικράτειας ανήλθαν στα 72 εκ. δολάρια ΗΠΑ, που αντιστοιχεί στο 22,7% της καθαρής Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας, ενώ το 2016 το ποσοστό ήταν 39,8%.

Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dcr-2018-en.pdf?expires=1544610413&id=id&accname=guest&checksum=43F3C16ABBFD2097ABF9CD41B68CFDA3

Scroll to Top