Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Αφρική 2018, Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική

Η «Έκθεση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Αφρική 2018», παρέχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση για την πρόοδο της Αφρικανικής ηπείρου, ως προς την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και του Πρώτου Δεκαετούς Προγράμματος Εφαρμογής της Ατζέντας 2063 της Αφρικανικής Ένωσης: Η Αφρική που Θέλουμε. Σε συνέχεια του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (High-level Political Forum/HLPF) 2018, η φετινή Έκθεση εναρμονίζεται με το θέμα «Μετασχηματισμός προς Βιώσιμες και Ανθεκτικές Κοινωνίες» και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΣΒΑ (Sustainable Development Goals/SDGs) 6, 7, 11, 12 και 15 της Ατζέντας 2030.

Οι κυριότερες διαπιστώσεις της Έκθεσης είναι: α) η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και σε καλύτερες εγκαταστάσεις υγιεινής βελτιώνεται αλλά παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα παρά την αύξηση της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Official Development Assistance/ODA) προς τον συγκεκριμένο τομέα, β) η πρόσβαση στον ηλεκτρισμό αυξάνεται αλλά με ρυθμό μικρότερο της αύξησης του πληθυσμού, γ) οι δυνατότητες της Αφρικής για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παραμένουν ανεκμετάλλευτες, δ) η αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας αυξάνεται αλλά η εξάρτηση από την βιομάζα αποτελεί πρόκληση για περαιτέρω βελτίωση, ε) η Αφρική είναι η ταχύτερα αστικοποιούμενη περιοχή παγκοσμίως αλλά τα σχετικά οφέλη, δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί, στ) η εφαρμογή εθνικών στρατηγικών αντιμετώπισης καταστροφών μειώνει την ευπάθεια των πόλεων ως προς τον αντίκτυπο πιθανών καταστροφών, ζ) η ποιότητα του αέρα στις περισσότερες Αφρικανικές πόλεις είναι κακή και ενέχει κινδύνους για την υγεία, ιδιαίτερα των παιδιών, η) η Αφρική, με εξαίρεση την Βόρειο Αφρική, σπαταλά πάνω από το 30% της ετήσιας παραγωγής τροφίμων εξαιτίας υψηλών απωλειών μετά τη συγκομιδή, θ) η Αφρική υπερτερεί των περισσότερων περιοχών του κόσμου στην διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ορεινών πόρων της, ι) η Αφρική χάνει δασικές εκτάσεις με ρυθμό πολύ υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η Έκθεση εντοπίζει επίσης τις ακόλουθες προοπτικές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής των Αφρικανικών χωρών: α) να τεθούν ως προτεραιότητα οι επενδύσεις σε νερό και υγιεινή, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση, να ενισχυθεί η υγεία και να κινητοποιηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες του πληθυσμού, β) να ενισχυθεί ο αστικός σχεδιασμός και να ενσωματωθεί στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, γ) να κινητοποιηθούν επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές, οποίες συμβάλλουν στη μείωση απωλειών μετά τη συγκομιδή, δ) να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης δασικών περιοχών και ανάπτυξης συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα και τους ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων που βρίσκονται, νομίμως, εκτός προστατευόμενων περιοχών, ε) να βελτιωθεί η πρόσβαση αγροτικών πληθυσμών σε νέες τεχνολογίες ενέργειας για αντιμετώπιση ανισοτήτων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, στ) να ενισχυθεί η επιστήμη, η τεχνολογία και τα καινοτόμα οικοσυστήματα και να κινητοποιηθούν οι επενδύσεις για έρευνα και τεχνολογία, με τη δημιουργία οργανισμών κοινού συντονισμού δράσεων των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της επιστημονικής κοινότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.uneca.org/publications/2018-africa-sustainable-development-report

Scroll to Top