Έκδοση ΟΟΣΑ: Πολυμερής Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση, Νοέμβριος 2018

Η έκδοση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Πολυμερής Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση – Προς ένα Νέο Σύμφωνο Πολυμερούς Συνεργασίας για την από Κοινού Επίτευξη της Ατζέντας 2030», η οποία δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2018, συμβάλλει στην ευρύτερη συζήτηση, που αναπτύσσεται διεθνώς, σχετικά με την αναγκαιότητα της πολυμερούς συνεργασίας και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική, προκειμένου να επιτευχθεί η Ατζέντα 2030. Σε μια περίοδο αμφισβήτησης της αξίας της πολυμερούς συνεργασίας, η έκθεση αυτή παρέχει νέα στοιχεία και συστάσεις για ένα νέο «σύμφωνο» πολυμερούς  συνεργασίας.

Η Ατζέντα 2030 αναγνωρίζει ότι οι αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης είναι περίπλοκες και απαιτούν ολοκληρωμένες και πολυμερείς προσεγγίσεις. Ο ρόλος της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Official Development Assistance/ODA) παραμένει ζωτικός για την υποστήριξη και την επίτευξή της, αν και οι περισσότερες χώρες δεν έχουν ακόμη επιτύχει τους διεθνώς συμφωνημένους στόχους.

Η παρούσα έκθεση προσφέρει μια αναλυτική επισκόπηση της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας που δαπανάται μέσω του πολυμερούς συστήματος, εισάγοντας τρεις καινοτομίες:
– Πρώτον, εξετάζει τον αυξανόμενο ρόλο της Κίνας, άλλων χωρών εκτός DAC (Βραζιλία, Ινδία, Σαουδική Αραβία, Νότιος Αφρική, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού τομέα στην χρηματοδότηση των πολυμερών οργανισμών.
– Δεύτερον, αναλύει τις δαπάνες με ευνοϊκούς αλλά και με μη ευνοϊκούς όρους των πολυμερών οργανισμών, και εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η πολυμερής δράση οφείλει να προσαρμοστεί στη νέα αναπτυξιακή ατζέντα.
– Τρίτον, παρουσιάζει νέες πολυδιάστατες μεθόδους για την μέτρηση της ποιότητας της πολυμερούς χρηματοδότησης, χρησιμοποιώντας, ως μελέτη περίπτωσης, την χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Αξιοποιώντας αυτά τα στοιχεία, η έκθεση περιγράφει συστάσεις πολιτικής, οι οποίες αποτελούν στέρεα βάση για τη διαμόρφωση αρχών ορθής πολυμερούς χορηγίας, με στόχο της υλοποίηση της Ατζέντας 2030.

Από την έκθεση προκύπτει ότι για τα μικρά κράτη-μέλη της ΕΕ, το πολυμερές σύστημα αποτελεί το κύριο κανάλι χρηματοδότησης της πολυμερούς συνεργασίας, με την πλειοψηφία των χρηματοδοτικών πόρων να κατευθύνονται σε θεσμικά όργανα της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα, το 2016, κατένειμε το 57% της συνολικής της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας σε πολυμερείς οργανισμούς. Επιπλέον, το 92% της πολυμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας κατευθύνθηκε προς την ΕΕ, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της DAC/ΟΟΣΑ με «υψηλό προσανατολισμό» (highly polarised) στην κατανομή πολυμερούς αναπτυξιακής βοήθειας.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.oecd-ilibrary.org/development/multilateral-development-finance_9789264308831-en

Scroll to Top