Έκθεση ΟΟΣΑ: Τομεακή Χρηματοδότηση στην Εποχή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), Νοέμβριος 2018

Τον Σεπτέμβριο του 2015, ηγέτες από όλο τον κόσμο συμφώνησαν σε μια νέα παγκόσμια αναπτυξιακή ατζέντα, που περιλαμβάνει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 υποστόχους, με ορίζοντα το 2030, «Μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας: Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Η παρούσα έκθεση στόχο έχει να βοηθήσει τους δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις της Ατζέντας 2030 στις τομεακές στρατηγικές τους, ώστε να στηρίξουν αποτελεσματικότερα τους ΣΒΑ, επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία, μέσα και χρηματοδοτικές μεθόδους. Η έκθεση, παρέχει μια πρωτότυπη και περιεκτική εικόνα της κατανομής της Κρατικής Αναπτυξιακής Χρηματοδότησης (Official Development Finance/ODF) ανά τομέα, συγκεντρώνοντας στοιχεία  της περιόδου 2012-2016, για την τομεακή χρηματοδότηση ανά χώρα, το είδος του χρηματοδοτικού εργαλείου και το μέσο παράδοσης. Η ανάλυση περιλαμβάνει όχι μόνο την Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (Official Development Assistance/ODA), αλλά και τις άλλες Επίσημες/Κρατικές Ροές (Other Official Flows/OOF), καθώς και πόρους που κινητοποιούνται από τον ιδιωτικό τομέα μέσω κρατικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Η έκθεση διερευνά πιθανές ελλείψεις  στατιστικών δεδομένων, καθώς και την πρόκληση συνδυασμού παραδοσιακών επενδύσεων ανά τομέα, με τα προσδοκώμενα πολυτομεακά αποτελέσματα, όπως αυτά προβλέπονται από τους ΣΒΑ. Επιπλέον, επανεξετάζει την τομεακή σύνθεση των χρηματοδοτικών ροών προς συγκεκριμένες εισοδηματικές ομάδες και χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες (Least Developed Countries/LDC) και τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη (Small Island Developing States/SIDS). Τέλος, αξιολογεί τη χρήση συγκεκριμένων προσεγγίσεων, όπως της τομεακής στήριξης προϋπολογισμού ή της κοινής χρηματοδότησης (pooled funding).

Τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης είναι τα εξής:
– Συνολικά, η Κρατική Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση (ODF) αυξήθηκε κατά 35%, σε πραγματικούς όρους, μεταξύ 2012 και 2016, με θετικό αντίκτυπο σε όλους τους τομείς στις αναπτυσσόμενες χώρες.
– Οι δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας κινητοποιούν ιδιωτική χρηματοδότηση, σε ελάχιστους μόνο τομείς.
– Οι δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να παρέχουν πιο λεπτομερή, περιεκτική και συγκρίσιμη πληροφόρηση σχετικά με την τομεακή χρηματοδότηση, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στο νέο πλαίσιο των ΣΒΑ.
– Οι δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να χαρτογραφήσουν τον αντίκτυπο κάθε τομεακής παρέμβασης, ευθυγραμμιζόμενοι με τους ΣΒΑ, όπως αυτοί καθορίζονται από κάθε χώρα-εταίρο, στοχεύοντας σε κατάλληλες δράσεις.
– Οι δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να εστιάσουν σε συγκεκριμένες ανάγκες κάθε χώρας, ιδιαίτερα των ΛΑΧ.
– Η υιοθέτηση μιας καινοτόμας τομεακής προσέγγισης είναι ουσιώδης για τη χρηματοδοτική μετάβαση, αλλά απαιτεί νέα έρευνα. 
– Η χρήση εργαλείων χρέους στην υποστήριξη των τομέων του εμπορίου και των υποδομών αυξάνεται, απαιτώντας παράλληλα μεγαλύτερη προσήλωση στην δημοσιονομική βιωσιμότητα των πλέον αδύναμων χωρών.
– Tα μέσα παροχής βοήθειας είναι δυνατόν να ποικίλουν, ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές κάθε τομέα. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.oecd.org/development/sector-financing-in-the-sdg-era-9789264307711-en.htm

Scroll to Top