Πολυεταιρικός Διάλογος για τη Συνοχή των Πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης (7 Μαρτίου 2017)

Σήμερα στο αμφιθέατρο «Γ. Κρανιδιώτης», μεταξύ 10:00-13:00, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα «Πολυεταιρικός Διάλογος για τη Συνοχή των Πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης» με συμμετοχή 75 στελεχών από όλα τα Υπουργεία και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η συνάντηση οργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονισμού Θεσμικών Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

Στη συνάντηση τονίσθηκε από όλους τους ομιλητές ότι η Συνοχή των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι κρίσιμη για τις συνέργειες μεταξύ των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και των 169 Υπο-στόχων, μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών, καθώς και μεταξύ των διαφόρων δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Οι ομιλητές επεσήμαναν την ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ του δημόσιου τομέα και των κοινωνικών εταίρων (ιδιωτικού τομέα, τοπικής αυτοδιοίκησης και ακαδημαϊκής κοινότητας), για μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, για καθιέρωση μόνιμων θεσμικών οργάνων στα πρότυπα χωρών όπως Φιλανδία και Γερμανία, για τη διασύνδεση των ΣΒΑ με το Εθνικό Αναπτυξιακό Μοντέλο, και για μια πιο ολιστική προσέγγιση του θέματος.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Συνάντησης και οι παρουσιάσεις.

Scroll to Top