Ανακοίνωση της Επιτροπής για τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον: ευρωπαϊκή δράση για βιώσιμη ανάπτυξη

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κεκτημένου – αναγνώριση από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες [π.χ. ΣΕΕ: προοίμιο, άρθρο 3(5), άρθρο 21(2), ΣΛΕΕ: άρθρο 11]. Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης υιοθετήθηκε το 2001, αναθεωρήθηκε το 2006 και το 2009 αντίστοιχα. Από το 2010, η βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματώθηκε στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020».

Η Ατζέντα 2030 αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030, σε παγκόσμιο επίπεδο, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της χωρίς αποκλεισμούς (no-one left behind). Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και οι 169 συνδεδεμένοι Υποστόχοι έχουν οικουμενικό χαρακτήρα. Η Ατζέντα 2030 ενσωματώνει, κατά ισότιμο τρόπο, τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης -οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική.

Η ΕΕ προτίθεται να υλοποιήσει την Ατζέντα 2030, μέσω συντονισμού των εξωτερικών της δράσεων (π.χ. Παγκόσμια Στρατηγική για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, Πολιτική Διεύρυνσης, Νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη κλπ) και των άλλων πολιτικών της και μέσω διασφάλισης της συνοχής σε όλο το εύρος των χρηματοδοτικών μηχανισμών. Η υλοποίηση βασλιζεται σε δύο βασικούς άξονες: ο πρώτος αποσκοπεί στην πλήρη ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο και στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο δεύτερος αφορά στη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου οράματος της ΕΕ με επικέντρωση στις τομεακές πολιτικές μετά το 2020, εν όψει προετοιμασίας για τη μακροπρόθεσμη υλοποίηση των ΣΒΑ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή/χαρτογράφηση όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση των 17 ΣΒΑ. Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» παίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των ΣΒΑ.

Η πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει δέκα προτεραιότητες, επικεντρωμένες στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή, οι οποίες, διασυνδέονται με την πλειοψηφία των ΣΒΑ. Η Ατζέντα 2030 συνάδει πλήρως με τους αντικειμενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, περιλαμβανομένης της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εφαρμογή της Ατζέντας 2030 θα επιτευχθεί μέσω του συντονισμού εσωτερικών πολιτικών και εξωτερικών δράσεων της ΕΕ, καθώς επίσης και μέσω της διασφάλισης της συνοχής σε όλους τους θεματικούς τομείς της Ένωσης. Η επίτευξη των ΣΒΑ θα εξαρτηθεί από τις δράσεις των κρατών μελών καθώς σε πολλούς τομείς η ΕΕ υποστηρίζει, συντονίζει και συμπληρώνει τις επιμέρους πολιτικές τους.


COM(2016)739/22.11.2016 final

COM (2016)390/22.11.2016 final

Scroll to Top