Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδος Κορυφής (Κωνσταντινούπολη, 23-24 Μαΐου 2016)

Η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδος Κορυφής (World Humanitarian Summit/ Κωνσταντινούπολη, 23-24 Μαΐου 2016) εξέτασε τις προκλήσεις για το σημερινό διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα, αναζητώντας λύσεις για το μέλλον. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Συνόδου προωθήθηκε η «Ατζέντα για τον Ανθρωπισμό» (Agenda for Humanity), ένα σχέδιο πέντε σημείων που περιγράφει τις αλλαγές που απαιτούνται για την ανακούφιση της δυστυχίας και τη μείωση του κινδύνου και της ευπάθειας σε παγκόσμια κλίμακα. Η «Ατζέντα για τον Ανθρωπισμό» τοποθετεί την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την ατομική ευημερία στο επίκεντρο της παγκόσμιας λήψης αποφάσεων. Για να επιτευχθεί αυτό, οι παγκόσμιοι ηγέτες και όλοι οι ανθρωπιστικοί φορείς καλούνται να δράσουν με γνώμονα την επίτευξη  πέντε βασικών στόχων: (i) την ανάληψη ηγετικού ρόλου ως προς την πρόληψη και τον τερματισμό των συγκρούσεων, (ii) την τήρηση των κανόνων που διαφυλάσσουν τον ανθρωπισμό, (iii) την μη εγκατάλειψη κανενός (“Leave no one behind”), (iv) την εστίαση των προσπαθειών στην εξάλειψη των αναγκών αντί της παροχής αναπτυξιακής βοήθειας και (v) την επένδυση στον ανθρωπισμό. Σε συνέχεια του WHS και στο πλαίσιο της «Ατζέντας για τον Ανθρωπισμό», η Ελλάδα προέβη σε  σειρά δεσμεύσεων.

http://whsturkey.org/
https://www.agendaforhumanity.org/agendaforhumanity?referer=home
https://www.agendaforhumanity.org/explore-commitments/indv-commitments

Scroll to Top