Τρίτη Διεθνής Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης (Αδδίς Αμπέμπα, 13-16 Ιουλίου 2015) Ατζέντα Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα

Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda)1

Η Ατζέντα Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα (εφεξής «Ατζέντα Δράσης»), η οποία υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Τρίτης Διεθνούς Διάσκεψης για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης (Αδδίς Αμπέμπα, 13-16/7/2015), περιλαμβάνει ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο χρηματοδότησης της βιώσιμης ανάπτυξης, εναρμονίζοντας όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και πολιτικές, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η Ατζέντα Δράσης συνδυάζει τη χρηματοδότηση με την υιοθέτηση πολιτικών και επικεντρώνεται σε επτά κύριους τομείς κινητοποίησης πόρων και άλλων μέσων υλοποίησης: α) εθνικοί δημόσιοι πόροι, β) εθνική και διεθνής ιδιωτική επιχειρηματικότητα και χρηματοδότηση, γ) διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία, δ) διεθνές εμπόριο, ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, ε) βιωσιμότητα του χρέους, στ) αντιμετώπιση συστημικών θεμάτων (π.χ. κανονιστικό πλαίσιο χρηματοπιστωτικών αγορών, μεταρρύθμιση του ΔΝΤ, ενίσχυση της συμμετοχής των αναπτυσσομένων χωρών στη λήψη διεθνών οικονομικών αποφάσεων), ζ) επιστήμη, τεχνολογία, καινοτομία και ενίσχυση ικανοτήτων.

Οι κύριες πρωτοβουλίες της Ατζέντας Δράσης με συνέργειες είναι: (α) κοινωνικό συμβόλαιο παροχής κοινωνικής προστασίας και βασικών δημοσίων υπηρεσιών σε όλους, (β) ενίσχυση των προσπαθειών για τερματισμό της φτώχιας και του υποσιτισμού, (γ) δημιουργία παγκόσμιου φόρουμ για γεφύρωση του χάσματος στις υποδομές, (δ) προώθηση της βιώσιμης χωρίς αποκλεισμούς εκβιομηχάνισης, (ε) δημιουργία πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους και προώθηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, (στ) προστασία των οικοσυστημάτων για όλους.

Η Ατζέντα Δράσης προβλέπει τη δημιουργία διεθνούς μηχανισμού παρακολούθησης της υλοποίησης των συμπεφωνημένων δράσεων, μέσω διακυβερνητικού φόρουμ ετήσιας παρακολούθησης της χρηματοδότησης της ανάπτυξης και των μέσων υλοποίησης, στο πλαίσιο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των ΗΕ (ECOSOC). Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις θα υποβάλλονται στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLPF) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Επιπλέον, μια ομάδα δράσης διυπηρεσιακού συντονισμού (inter-agency task force), στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εξειδικευμένοι θεσμικοί εταίροι και οργανισμοί των ΗΕ, θα υποβάλλει, σε ετήσια βάση, έκθεση, σχετικώς με την επιτευχθείσα πρόοδο στην υλοποίηση της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, τα αποτελεσμάτων των μέσων υλοποίησης της μετά 2015 αναπτυξιακής ατζέντας, ενώ θα εισηγείται προτάσεις για διορθωτικές δράσεις ως προς την επιτευχθείσα πρόοδο.

A/RES/69/313 Απόφαση ΗΕ, υιοθετήθηκε στις 27.7.2015.

Scroll to Top