Υπουργική ∆ήλωση του Τμήματος Υψηλού Επιπέδου της Συνόδου του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) για το 2018 με Θέμα «Από Παγκόσμιο σε Τοπικό Επίπεδο: Στηρίζοντας Βιώσιμες και Ανθεκτικές Κοινωνίες στις Αστικές και Αγροτικές Κοινότητες»

Η Υπουργική Δήλωση του Τμήματος Υψηλού Επιπέδου της Συνόδου του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) για το 2018 επικεντρώθηκε στη στήριξη βιώσιμων και ανθεκτικών κοινωνιών. Με τη Δήλωση αυτή, Υπουργοί και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των κρατών μελών επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην αποτελεσματική εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2030 Agenda for Sustainable Development) και στην Ατζέντα Δράσης της Αντίς Αμπέμπα (Addis Ababa Action Agenda). Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία του Παρισιού (Paris Agreement) και την έγκαιρη έναρξη ισχύος της και ενθάρρυναν όλα τα μέρη της για την πλήρη εφαρμογή της. Επιβεβαίωσαν, επίσης τη στήριξή τους στο Πλαίσιο Σεντάι για Μείωση της Επικινδυνότητας Καταστροφών 2015-2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030).

Επιπλέον, αναγνώρισαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ορισμένους από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals/SDG) ενώ παράλληλα, τόνισαν τη σημασία της επιτάχυνσης στην υλοποίηση όσων εξ αυτών έχουν χρονοδιάγραμμα το 2020. Εξέφρασαν επίσης, την ικανοποίησή τους για τις 46 χώρες που παρουσίασαν Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις (Voluntary National Reviews/VNR) στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (High-Level Political Forum/HLPF) του 2018 και ενθάρρυναν όλες τις χώρες να αξιοποιήσουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτές τις αξιολογήσεις, ώστε να ενισχύσουν τόσο την εγχώρια εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όσο και την εφαρμογή της Ατζέντας 2030, διεθνώς.

Τέλος αναγνώρισαν την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων εφαρμογής και δημιουργίας μίας ανανεωμένης παγκόσμιας σύμπραξης για την βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να επιτευχθεί η φιλόδοξη Ατζέντα 2030, και δεσμεύθηκαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αναλάβουν τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της Ατζέντας και την οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών κοινωνιών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=E

Scroll to Top