Έκθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2018: Αναπτυξιακή Συνεργασία Χωρίς Αποκλεισμούς (Leave no one Behind). Προσεγγίσεις των Κρατών Μελών της DAC/ΟΟΣΑ

Η Έκθεση του ΟΟΣΑ, έτους 2018, για την Αναπτυξιακή Συνεργασία ανταποκρίνεται στην ανάγκη των κυβερνήσεων, φορέων, κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεων για την επίτευξη του στόχου προς μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς («leave no one behind»). Η πλήρης Έκθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2018, θα δημοσιευθεί εντός Νοεμβρίου 2018. Το συνημμένο φυλλάδιο παρουσιάζει τις πληροφορίες που έδωσαν τα κράτη μέλη της Eπιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC) του  OOΣΑ σε ένα ενιαίο κείμενο για διευκόλυνση της συγκριτικής ανάλυσης ως προς τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Ελλάδα παρουσιάζεται στη σελίδα 11 του φυλλαδίου.

Η πλειοψηφία των κρατών μελών της DAC/ΟΟΣΑ ευθυγραμμίζεται με την αρχή «leave no one behind» της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τα κράτη μέλη της DAC /ΟΟΣΑ εστιάζουν σ’ αυτή την αρχή μέσω δύο τρόπων:

– Γεωγραφική επιλογή χωρών με τις μεγαλύτερες ανάγκες και στοχευμένα προγράμματα σε μεσαίου εισοδήματος αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικότερα στις φτωχότερες περιφέρειές τους καθώς και σε ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο.

–  Επιλογή ατόμων και ομάδων ανθρώπων με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας, τη μείωση των ανισοτήτων, την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα μέλη της DAC/ΟΟΣΑ θεωρούν πως η επικέντρωση στο στόχο «leave no one behind» αποτελεί ευκαιρία έναρξης διαλόγου για τις προτεραιότητες και επικέντρωση της αναπτυξιακής συνεργασίας στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, στην ισότιμη πρόσβαση και στην εξάλειψη της φτώχειας.

Οι βασικές προκλήσεις είναι η αποτελεσματική στόχευση πληθυσμιακών ομάδων που είναι αποκλεισμένες, οι ελλείψεις επαρκών στατιστικών δεδομένων και η δυνατότητα επίτευξης του στόχου «leave no one behind» στο πλαίσιο της πολιτικής οικονομίας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Scroll to Top