Παγκόσμια Εταιρική Σχέση για Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία

Διαδικασία Ελέγχου 2018 

Η Παγκόσμια Εταιρική Σχέση για την Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία, θεσπίστηκε, από 163 χώρες, στο 4ο Υψηλού Επιπέδου Φόρουμ για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας στο Μπουσάν (2011), ως ένα πολυμερές σύστημα με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αναπτυξιακών προσπαθειών και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Καθοδηγείται από τρεις, υπουργικού επιπέδου, συμπροέδρους και από 20μελή διοικητική επιτροπή. Η Παγκόσμια Εταιρική Σχέση διατηρεί την πολιτική ισχύ της από τις συναντήσεις υπουργικού επιπέδου. Η 2η Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση στην Κένυα (2016) συγκέντρωσε πάνω από 4.500 διαφορετικούς ενδιαφερομένους φορείς (stakeholders) από 154 χώρες και έληξε με την έγκριση του Εγγράφου Αποτελεσμάτων του Ναϊρόμπι (Nairobi Outcome Document), το οποίο περιλαμβάνει μια ανανεωμένη εντολή και υπογραμμίζει τις προτεραιότητες της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας υπό το φως της Ατζέντας 2030. 

Ο εθελοντικός, ανά διετία, έλεγχος (monitoring) στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης διεξάγεται σε επίπεδο κυβερνήσεων κρατών και συγκεντρώνει διμερείς και πολυμερείς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και τα κοινοβούλια, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνεργασιών σε κρατικό επίπεδο. Το πλαίσιο ελέγχου αναθεωρείται έτσι, ώστε να αντικατοπτρίζει πλήρως τους στόχους της Ατζέντας 2030 και να συμβάλλει στην παρακολούθηση και αναθεώρηση των ΣΒΑ 5 και ΣΒΑ 17, καθώς και στην εφαρμογή των χρηματοδοτικών συμφωνιών για την ανάπτυξη.

Οι συμμετέχουσες χώρες ελέγχουν τις δεσμεύσεις για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία σε επίπεδο κρατών, παρακολουθώντας την πορεία δέκα δεικτών που διασφαλίζουν πως οι αναπτυξιακές προσπάθειες ακολουθούν τις τέσσερις, διεθνώς συμφωνημένες, αρχές αποτελεσματικής συνεργασίας («ιδιοκτησία» των αναπτυξιακών προγραμμάτων εκ μέρους των αναπτυσσόμενων χωρών, εστίαση στα αποτελέσματα, συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς και ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας). Οι δέκα δείκτες εστιάζουν στην ενίσχυση των θεσμών στις αναπτυσσόμενες χώρες, στην αύξηση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας των αναπτυξιακών μέσων, στην ενίσχυση της έμφυλης ισότητας, καθώς και στην υποστήριξη για ενεργότερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των κοινοβουλίων και του ιδιωτικού τομέα στις αναπτυξιακές προσπάθειες.

Προκειμένου να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την εφαρμογή και τον έλεγχο αποτελεσματικών συνεργασιών, τα μέλη της Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης για την Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία θα συναντηθούν στο Παρίσι στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2018.

http://effectivecooperation.org/

Scroll to Top