Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Τεχνική Έκθεση): Διασυνδέσεις και Συνοχή Πολιτικών για την Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η παρούσα έκδοση έτους 2019 αποτελεί μια τεχνική έκθεση του κέντρου Joint Research Centre/JRC και της υπηρεσίας επιστήμης και γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission’s science and knowledge service). Σκοπός της είναι να παράσχει τεκμηριωμένη επιστημονική υποστήριξη στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι τα επιστημονικά συμπεράσματα που εκφράζονται δεν αποτελούν πολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο προσδιορισμός αποτελεσματικών στρατηγικών εφαρμογής των ΣΒΑ θα πρέπει να υποστηριχθεί από συντονισμένες πολιτικές, οι οποίες  λαμβάνουν υπόψη τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών διαστάσεων της έννοιας της βιωσιμότητας.

Η παρούσα Έκθεση προτείνει μια νέα λειτουργική μέθοδο που αποτελείται από δύο εργαλεία προσδιορισμού των διασυνδέσεων, υιοθετώντας δύο διαφορετικές προοπτικές. Η μία έχει επιστημονικό προσανατολισμό, βασιζόμενη στην επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με τις διασυνδέσεις στο πλαίσιο των ΣΒΑ και η άλλη έχει προσανατολισμό των πολιτικών, βασιζόμενη στη νομοθεσία της ΕΕ.

Όπως συχνά επισημαίνεται από διάφορους διεθνείς οργανισμούς και μελετητές, η επιτυχής εφαρμογή της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών απαιτεί μια συντονισμένη και συνεκτική δέσμη πολιτικών. Επιπλέον, η ταυτόχρονη διαμόρφωση ενός συνόλου πολιτικών στόχων, όπως ορίζεται στους ΣΒΑ, με πρόταση κατάλληλων δεικτών μέτρησής τους, επιτρέπει τη συστηματική ανάλυση των συνεργειών που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της συνοχής των πολιτικών.

Βασικά συμπεράσματα

Η βιωσιμότητα αποτελεί πολύπλοκη έννοια, η οποία υπερβαίνει τους παραδοσιακούς τομείς πολιτικής και συνήθως δεν υπάρχει ένας μόνο «ορθός» ή «αντικειμενικός» τρόπος για τον καθορισμό της πορείας. Για το λόγο αυτό, κανένα εργαλείο ανάλυσης δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί πλήρως ικανό να προσδιορίσει τις στρατηγικές πολιτικής για την εφαρμογή των ΣΒΑ. Αντιθέτως, απαιτείται η υιοθέτηση μια συστημικής προσέγγιση αντιμετώπισης αυτής της πτυχής, για τον εντοπισμό και διαχείριση των πιθανών αντισταθμισμάτων, καθώς και για την αξιοποίηση της συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ διαφορετικών ΣΒΑ.

Στη βιβλιογραφία δεν υφίσταται κάποια σχετική μελέτη για την ανάλυση των διασυνοριακών και των διαγενεακών επιπτώσεων που συνδέονται με την εφαρμογή των ΣΒΑ. Οι διαγενεακές πτυχές συνδέονται κυρίως με μελέτες για τη μελλοντική ευημερία.

Η ευρέως αποδεκτή προϋπόθεση του ceteris paribus, η οποία αναλύει τη συμπεριφορά κάθε συστήματος δίχως να λαμβάνει υπόψη τα άλλα συστήματα, δεν μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Απαιτούνται πιο ολιστικές προσεγγίσεις, καθώς είναι θεμελιώδης μια κοινή αξιολόγηση διαφόρων συστημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/interlinkages-and-policy-coherence-sustainable-development-goals-implementation-operational-method

Scroll to Top