Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Στήριξη της ΕΕ στο Εμπόριο (EU Aid for Trade) – Έκθεση Προόδου 2018

Στόχος της επικαιροποιημένης στρατηγικής Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο Εμπόριο (EU Aid for Trade) του 2017 είναι η καλύτερη εναρμόνιση των παρεμβάσεων της ΕΕ με τις πραγματικές ευκαιρίες και τους περιορισμούς που θέτει η αγορά, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη ποσοτική εστίαση στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες (ΛΑΧ) και να ενισχυθεί η συνεισφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται μεγαλύτερη συνεκτική κινητοποίηση των διαφορετικών εργαλείων πολιτικής που διαθέτει η ΕΕ για αναπτυξιακή βοήθεια, εμπόριο και επενδύσεις.

Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής και βασίζεται στις ποιοτικές πληροφορίες που διαβιβάζονται από κοινού από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις αποστολές των κρατών μελών στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέρχονται από το Σύστημα Αναφοράς Πιστωτών (Creditor Reporting System/CRS) της DAC/ΟΟΣΑ. Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την υιοθέτηση της επικαιροποιημένης στρατηγικής, η έκθεση αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της στρατηγικής για μια πιο ποιοτική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα (results-oriented) αναφορά, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τις διαστάσεις βιωσιμότητας και φύλου.

Σε σύγκριση με το 2016 οι δεσμεύσεις της ΕΕ για στήριξη στο εμπόριο αυξήθηκαν κατά 2,7%, φτάνοντας τα 13,5 δισ. Ευρώ (υψηλότερο όλων των εποχών). Η ΕΕ παρέμεινε ο κυριότερος δωρητής ως προς την στήριξη του εμπορίου, με το 32% της παγκόσμιας στήριξης. Η Αφρική εξακολούθησε να λαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της στήριξης της ΕΕ στο εμπόριο το 2016, με 42% του συνόλου (εξαιρουμένων των δανείων Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων), ακολουθούμενη από την Ασία με 22%, την Αμερική με 12% και την Ευρώπη με 11%. Οι δεσμεύσεις προς τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες ανέρχονταν σε 3 δισ. Ευρώ (υψηλότερο όλων των εποχών), που αντιστοιχεί στο 22% της συνολικής στήριξης της ΕΕ στο εμπόριο, ξεπερνώντας τον μέσο όρο του 18% κατά τη περίοδο 2010 – 2015 και πλησιάζοντας το στόχο για τουλάχιστον ένα τέταρτο του συνόλου της στήριξης της ΕΕ στο εμπόριο, έως το 2030.

Συνολικά, η πρώτη έκθεση προόδου της επικαιροποιημένης στρατηγικής της ΕΕ αντανακλά την αυξανόμενη σημασία της στήριξης στο εμπόριο στις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών της, καθώς και την ανάγκη να τεθεί σε προτεραιότητα η ενισχυμένη συνοχή μεταξύ των αναπτυξιακών, εμπορικών και επενδυτικών μέσων, με στόχο τη βελτίωση του αντίκτυπου στην οικονομία, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη βιωσιμότητα. Στην Αφρική η Στήριξη του Εμπορίου, αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση της Συμμαχίας ΕΕ-Αφρικής για επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-aftreport-2018-final.pdf

Scroll to Top