Έρευνα για την Ενσωμάτωση των Τριών Διαστάσεων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών

Σε Έρευνα (A/73/x–E/2018/x) που διεξήγαγε το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, 36 φορείς του ΟΗΕ παρείχαν στοιχεία και πληροφορίες για τις προσπάθειες που καταβάλλουν ως προς την προώθηση της εφαρμογής της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Στην Έκθεση του Γενικού Γραμματέα παρουσιάζεται το σύνολο των δράσεων και των πρωτοβουλιών που ανέλαβαν οι συγκεκριμένοι φορείς. Σταδιακά, διαμορφώνεται μια νέα αντίληψη με έμφαση στην ενίσχυση της συνοχής και συνεργιών (synergies) των διαφόρων πολιτικών και δράσεων εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και μεταξύ των διαφόρων εταίρων (επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών κλπ).

Aπο την Έρευνα προκύπτει ότι οι οργανισμοί του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών ενισχύουν τις προσπάθειές τους, ευθυγραμμίζοντας τα προγράμματα και τις προτεραιότητές τους με τους ΣΒΑ, μέσω οργανοτικών αλλαγών και διασύνδεσης των αποτελεσμάτων με την επίτευξη των ΣΒΑ.

Scroll to Top