Έκθεση για την Πρόοδο ως προς την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η παρούσα Έκθεση (E/2018/64) υποβλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την απόφαση 70/1 (Μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας: Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη) της Γενικής Συνέλευσης. Η Έκθεση παρέχει συνολική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης και της προόδου που επιτεύχθηκε ως προς την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, για ενημέρωση του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (ΗLPF). Βασίζεται σε μια σειρά δεικτών, που επιλέχθηκαν από το πλαίσιο παγκόσμιων δεικτών (global indicator framework) και που υιοθετήθηκαν από τη Διυπηρεσιακή Ομάδα και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τους Δείκτες των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι εν λόγω δείκτες υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση τον Ιούλιο 2017 (απόφαση 71/313, Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development).

Scroll to Top