Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Έκθεση Παρακολούθησης της Πρόοδου Προς Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Η Ατζέντα 2030 και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ/SDGs) που υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ΟΗΕ, Σεπτέμβριο 2015, δίνουν νέα ώθηση στις παγκόσμιες προσπάθειες για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ευρωπαική Ένωση (ΕΕ) έχει ενεργό ρόλο στην επίτευξη της πρόοδου στην υλοποίηση των ΣΒΑ. Η Έκθεση 2017 σηματοδοτεί την αρχή της συστηματικής παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των ΣΒΑ απο την Eurostat. Η ανάλυση σε αυτή την έκδοση βασίζεται σε 100 δείκτες των 17 ΣΒΑ και έχουν επιλεχθεί βάσει ποιοτικών κριτηρίων του κώδικα ορθών πρακτικών της EUROSTAT. Εστιάζεται σε κάθε ΣΒΑ ξεχωριστά, σε πτυχές όμως που είναι σημαντικές για την ΕΕ. Η Έκθεση παρακολούθησης παρέχει στατιστική παρουσίαση των τάσεων των ΣΒΑ στην ΕΕ τα τελευταία πέντε χρόνια («βραχυπρόθεσμα») και όταν υπάρξουν επαρκή στοιχεία, τα τελευταία 15 χρόνια («μακροπρόθεσμα»). Οι τάσεις των δεικτών περιγράφονται με βάση ένα σύνολο συγκεκριμένων ποσοτικών κανόνων.O κατάλογος των δεικτών θα αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στη τεχνολογία, μεθοδολογία και πρόσβαση στις πηγές ποσοτικών δεδομένων.

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-04-17-780

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-catalogues/-/KS-01-17-796

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview

Scroll to Top