Συνθετική Έκθεση 2017 (Synthesis Report 2017) – Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις (Voluntary National Reviews/VNRs)

Με την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Απόφαση ΗΕ A/RES/70/1/25-9-2015), τα κράτη-μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να υιοθετούν μέτρα που θα ενισχύουν την ενσωμάτωση στα εθνικά τους πλαίσια των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) καθώς και των 169 Υποστόχων. Επιπλέον, ανέλαβαν τη διεξαγωγή Εθελοντικών Εθνικών Αξιολογήσεων (Voluntary National Reviews – VNRs) κατά τη διάρκεια των ετήσιων συνεδριάσεων του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF). Το 2016, 22 χώρες διεξήγαγαν VNRs, ενώ το 2017, ο αριθμός σχεδόν διπλασιάστηκε και 43 χώρες διεξήγαγαν VNRs στο UN HLPF.

Το Γραφείο Βιώσιμης Ανάπτυξης (Division for Sustainable Development) του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (Department of Economic and Social Affairs -DESA) των ΗΕ εξέδωσε μια Συνθετική Έκθεση (Synthesis Report – 2017 VNRs) για τις Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις 2017. Η Συνθετική Έκθεση παρέχει μια γενική εικόνα των ενεργειών και μέτρων πολιτικής της κάθε χώρας που συμμετείχε στο HLPF 2017 σχετικά με την πρόοδο ως προς την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στα εθνικά αναπτυξιακά τους προγράμματα και στρατηγικές, με κύριο άξονα την βασική αρχή της Ατζέντας 2030 περί «μη εγκατάλειψης κανενός» (“leaving no one behind”). Στην Συνθετική Έκθεση παρουσιάζονται επίσης οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι χώρες σε διάφορους τομείς όπως κατά τη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση των αναλυόμενων στοιχείων, καθώς και τα διδάγματα/εμπειρίες που προέκυψαν.

Όπως επισημαίνεται στο τελευταίο τμήμα της Έκθεσης, η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (κυβερνήσεων, κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικού τομέα, κλπ.) είναι ζωτικής σημασίας για την επιτάχυνση της υλοποίησης της Ατζέντας 2030 και την τήρηση της αρχής της «μη εγκατάλειψης κανενός».

Υπενθυμίζεται ότι στο HLPF 2018, 48 χώρες θα παρουσιάσουν VNR s, τρεις χώρες θα διεξάγουν τη δεύτερη VNR τους (Κολομβία, Αίγυπτος και Ελβετία) και το Τόγκο την τρίτη.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/11/voluntary-national-reviews-synthesis-report-2017-briefing/

Scroll to Top