3η Επιθεώρηση (Peer Review) της Ελλάδος 2011 από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ

Η χώρα μας είναι μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee – DAC) του Οργανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) από το 1999. Η Επιτροπή αυτή, η οποία απαριθμεί 29 χώρες-μέλη λειτουργεί σαν βήμα των χωρών-δωρητριών αναπτυξιακής βοήθειας για την συνεχή βελτίωση των προσπαθειών τους, σε όλους τους τομείς αναπτυξιακής συνεργασίας, μέσω ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών και προώθησης του μεταξύ τους συντονισμού και συνεργασίας. Για την προώθηση της διαδικασίας απόκτησης εμπειρίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, η DAC αναλαμβάνει κάθε τέσσερα χρόνια τη διεξαγωγή Επιθεωρήσεων και αξιολογήσεων (Peer Reviews – επιθεωρήσεις μεταξύ ισοτίμων μελών).

Oι Επιθεωρήσεις στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των συστημάτων αναπτυξιακής συνεργασίας των μελών της DAC και εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στον βαθμό υλοποίησης των συστάσεων της DAC από προηγούμενες αξιολογήσεις.

Η Ελλάδα έχει υποβληθεί σε σχετική Επιθεώρηση κατά τα έτη 2002, 2006 και 2011. Την όλη διαδικασία οργάνωσης, συντονισμού και εκτέλεσης της Επιθεώρησης αναλαμβάνει η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ/HELLENIC AID). Κατά την 3η Επιθεώρηση (Peer Review) της Ελλάδος από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ που πραγματοποιήθηκε το 2011 (Μάρτιος-Νοέμβριος), προκύπτει μία σειρά συστάσεων, οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις για τη χώρα μας, με υποχρέωση να υλοποιηθούν μέχρι την επόμενη Επιθεώρηση. Οι συστάσεις επικεντρώνονται σε διαφορετικές πτυχές της οργάνωσης και λειτουργίας της ΥΔΑΣ και της αναπτυξιακής βοήθειας της χώρας μας, με κύρια έμφαση στον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της ΥΔΑΣ (Ν. 2731/1999 και Π.Δ. 224/2000), στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, στον σχεδιασμό του Πενταετούς Προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας και στη διοχέτευση της βοήθειας σε περιορισμένο αριθμό χωρών, μέσω μικρότερου αριθμού οργανισμών/φορέων.

Ιστότοπος DAC/ΟΟΣΑ σχετικά με παλαιότερες Επιθεωρήσεις Ελλάδος:

http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/peer-review-greece.htm

Ιστότοπος DAC/ΟΟΣΑ σχετικά με 3η Επιθεώρηση 2011 (Συμπεράσματα/Συστάσεις σελ. 9-18):

http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/49235273.pdf

Μέλη ΟΟΣΑ: χώρες μέλη ΟΟΣΑ ( Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κορέα, Λουξεμβούργο, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία, Ισλανδία) και ΕΕ.

Scroll to Top