Σύνοψη των Bασικών Μηνυμάτων των Εθελοντικών Εθνικών Αξιολογήσεων Έτους 2019. Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των ΗΕ (UN ECOSOC)

Στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης ως προς την επίτευξη της Ατζέντας 2030, ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να διεξάγουν τακτικές και περιεκτικές αξιολογήσεις της προόδου που σημείωσαν σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές αξιολογήσεις σχεδιάζονται και καθοδηγούνται από τις ίδιες τις χώρες και αποτελούν τη βάση για τις τακτικές αξιολογήσεις που διενεργούνται από το HLPF. Οι Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις (Voluntary National Reviews) αποσκοπούν στην ανταλλαγή εμπειριών (επιτευχθέντες στόχοι, προκλήσεις και διδάγματα) μεταξύ των χωρών, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης της Ατζέντας 2030. Στο πλαίσιο του HLPF 2019, 47 χώρες (7 για δεύτερη φορά) πραγματοποίησαν Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις.
Αγία Λουκία: Υιοθέτησε την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το 2015. Ως μικρό νησιωτικό και αναπτυσσόμενο κράτος ευάλωτο στις εξωτερικές οικονομικές κρίσεις, στις φυσικές καταστροφές και στην κλιματική αλλαγή, αναγνωρίζει πλήρως ότι η βιώσιμη ανάπτυξη (με έμφαση στον άνθρωπο, τον πλανήτη, την ευημερία, τη συνεργασία και την ειρήνη) πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα των εθνικών της σχεδίων και προγραμμάτων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Αζερμπαϊτζάν: Η οικοδόμηση ευκαιριών για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεί προτεραιότητα για το Αζερμπαϊτζάν. Η χώρα θα προσπαθήσει να διατηρήσει τη μακροοικονομική σταθερότητα κατανέμοντας πόρους με στόχο την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, τη μείωση της οικονομικής εξάρτησης από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, τη διαφοροποίηση της οικονομίας, την κινητοποίηση πόρων και την ενσωμάτωση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική.

Ακτή Ελεφαντοστού: Η χώρα αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά την κατανομή των ωφελειών της ανάπτυξης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την παροχή αναλυτικών στατιστικών στοιχείων, την κινητοποίηση κεφαλαίων, την προσαρμογή του σχεδιασμού στις απαιτήσεις των ΣΒΑ και την κινητοποίηση της κοινωνίας. Προκειμένου να διατηρηθεί μια ισχυρή, διαφοροποιημένη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η κυβέρνηση σκοπεύει να προβεί σε ενέργειες για τη μείωση του ποσοστού γονιμότητας, τη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, τη δημιουργία αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων εργασίας και την καθιέρωση χρηστής διακυβέρνησης.

Αλγερία: Η Αλγερία συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία διαπραγματεύσεων και στις διάφορες διαβουλεύσεις και πρωτοβουλίες σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Σημείωσε σημαντική πρόοδο στην επιδίωξη των Στόχων, προσαρμόζοντας τις τομεακές της πολιτικές στις απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Εξάλειψε την ακραία φτώχεια, καθιέρωσε ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισμούς, ανέπτυξε και επέκτεινε την πρόσβαση σε βασικές υποδομές, πέτυχε καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μείωσε το ποσοστό βρεφικής και μητρικής θνησιμότητας.

Βανουάτου: Το Σχέδιο Βανουάτου 2030 αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης για την περίοδο 2016-2030 και αποτελεί το ανώτατο πολιτικό πλαίσιο της χώρας. Βασίζεται στον πολιτισμό, την παραδοσιακή γνώση και τις χριστιανικές αξίες και στηρίζεται στην αναπτυξιακή πορεία του Βανουάτου από την απόκτηση της ανεξαρτησία του και εντεύθεν. Το Σχέδιο περιγράφει τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους και τους στόχους πολιτικής προκειμένου να μεταφραστεί το εθνικό όραμα σε εφαρμόσιμες προτεραιότητες. Αυτό παρέχει ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση της προόδου, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης του Σχεδίου με τους 17 ΣΒΑ και την Ατζέντα 2030.

Βοσνία και Ερζεγοβίνη: H ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν αμοιβαία ενισχυτικές και συμπληρωματικές διαδικασίες, οι οποίες ενθαρρύνουν τους θεσμούς και τους πολίτες να επιδιώξουν μια καλύτερη κοινωνία και ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς. Στο επίκεντρο των προσπαθειών στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 είναι η επεξεργασία και η υιοθέτηση ενός πλαισίου για τους ΣΒΑ, το οποίο αναπτύσσεται μέσω μίας εκτεταμένης συμβουλευτικής διαδικασίας με διάφορους θεσμούς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους πολίτες.

Γκάνα: Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν ενσωματωθεί τόσο στο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, όσο και στον προϋπολογισμό. Οι Στόχοι υλοποιούνται μέσω ενός συστήματος αποκεντρωμένου σχεδιασμού, το οποίο επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών και άλλων αναπτυξιακών εταίρων.

Γουατεμάλα: Το 2014 ενέκρινε το Εθνικό της Σχέδιο Ανάπτυξης και το 2016 επικεντρώθηκε στην Ατζέντα 2030, ενσωματώνοντας 99 υποστόχους, συμπεριλαμβανομένων 16 στρατηγικών και ομαδοποιώντας τις σε 10 εθνικές προτεραιότητες. Η Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση του 2019 περιλαμβάνει ανάλυση των 17 Στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε σχέση με τις 10 εθνικές προτεραιότητες.

Γουιάνα: Η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική της, με τίτλο “Στρατηγική για την ανάπτυξη ενός πράσινου κράτους: Όραμα 2040” αντικατοπτρίζει τις αρχές μιας πράσινης ατζέντας και υπογραμμίζει την ανάγκη για ανθεκτική ανάπτυξη για όλους τους πολίτες της. Βασίζεται στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικής προστασίας, νέων οικονομικών ευκαιριών, δικαιοσύνης και πολιτικής χειραφέτησης, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

Δημοκρατία του Κονγκό: Αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030. Τα κυριότερα προβλήματα αφορούν την ικανότητα παροχής στατιστικών στοιχείων, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών, τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και την κινητοποίηση κεφαλαίων. Η κυβέρνηση αποφάσισε να ενσωματώσει το κόστος επίτευξης των ΣΒΑ στο κόστος εφαρμογής του εθνικού αναπτυξιακού της σχεδίου.

Εσουατίνι: Έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει την Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την Ατζέντα 2063 της Αφρικανικής Ένωσης. Για την αποτελεσματική εφαρμογή τους είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος. Η Κυβέρνηση αναθεώρησε την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική (Όραμα 2022) προκειμένου να ενσωματώσει τα αναδυόμενα περιφερειακά και παγκόσμια αναπτυξιακά θέματα.

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας: Υποστηρίζει την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης για όλους τους πολίτες της. Αυτό προκύπτει από το Σύνταγμα της χώρας και από τα μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά προγράμματα. Υπάρχει μια ισχυρή εθνική συνεργασία και δέσμευση για την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους ΣΒΑ, υποστηριζόμενη από ισχυρή πολιτική βούληση, ολοκληρωμένο σχεδιασμό και υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο. Έχει υιοθετηθεί μια προσέγγιση του συνόλου της κοινωνίας και αναπτύσσεται ένα εθνικό πλαίσιο συντονισμού και παρακολούθησης των ΣΒΑ, το οποίο υποστηρίζεται από την εθνική στατιστική υπηρεσία.

Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας: Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης αποσκοπούν στην αλλαγή του τρόπου σκέψης σχετικά με την ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο εννοιών όσο και ενεργειών. Έχουν δημιουργήσει έναν νέο τρόπο αντίληψης, όχι μόνο για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, αλλά και γενικότερα για τα ζητήματα, τα οποία είναι σημαντικά για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Η συζήτηση δεν επικεντρώνεται πλέον μόνο στα εισοδήματα αλλά αφορά ευρύτερα τις αξίες και τις ευθύνες προς το περιβάλλον, τους φτωχότερους και πιο ευάλωτους, καθώς και τον πλανήτη μέσω μιας συνολικής αντίληψης της ανθρώπινης ζωής.

Ινδονησία: Η εφαρμογή του εθνικού αναπτυξιακού της προγράμματος συμπίπτει με τους ΣΒΑ. Πέτυχε να μειώσει την ανισότητα, σε συνδυασμό με μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και υπεύθυνη διακυβέρνηση. Η φτώχεια μειώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό για πρώτη φορά στην ιστορία, οι ευκαιρίες απασχόλησης και η πρόσβαση στην εκπαίδευση αυξήθηκαν σε όλα τα επίπεδα, ενώ μειώθηκαν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και οι κίνδυνοι καταστροφών.

Ιράκ: Η Κυβέρνηση, ως συντονιστής και κύριος φορέας υλοποίησης της επίτευξης των Στόχων, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Όραμα 2030» της χώρας είναι πεπεισμένη ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα συμβάλει στην διεύρυνση του εθνικού διαλόγου και των συνεργασιών. Έχει δεσμευθεί να υποστηρίξει πρωτοβουλίες από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστήμια, συνδικάτα και άλλους ενδιαφερόμενους.

Ισλανδία: Έχει δεσμευτεί πλήρως ως προς την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι ΣΒΑ έχουν ενσωματωθεί στην κυβερνητική πολιτική για κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία μιας ειρηνικής και δίκαιης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τρομοκρατία και βία. Μια διυπουργική ομάδα εργασίας καθοδηγεί το έργο της Κυβέρνησης για την υλοποίηση των ΣΒΑ, χαρτογραφώντας τη θέση της χώρας ως προς όλους τους 169 υποστόχους και καθορίζοντας 65 υποστόχους προτεραιότητας, οι οποίοι θα ορίζουν τις αρχές στην υλοποίηση των Στόχων κατά τα προσεχή έτη.

Ισραήλ: Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια διαπολιτισμική κοινωνία, η Κυβέρνηση της χώρας είναι υποχρεωμένη να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Εθελοντικής Εθνικής Αξιολόγησης, πρέπει να καταβληθούν ακόμη σημαντικές προσπάθειες για να καλυφθούν κενά σε τομείς όπως η απασχόληση, η ανισότητα των εισοδημάτων, η παιδεία και οι δεξιότητες στα μαθηματικά και στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Υπάρχει επίσης ανάγκη αντιμετώπισης του χάσματος μεταξύ των φύλων, με την αύξηση, για παράδειγμα, της ασφάλειας και τη μείωση του επιπέδου φτώχειας των γυναικών.

Καζακστάν: Μετά την επίτευξη της ανεξαρτησίας του έχει αποδείξει τη δέσμευσή του στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η χώρα παρέχει καθολική πρόσβαση στη δωρεάν εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. Η κοινωνική προστασία είναι εγγυημένη για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και παρατηρείται επίσης συστηματική πρόοδος στον τομέα της ισότητας των φύλων.

Καμερούν: Η πρόοδος προς την υλοποίηση των ΣΒΑ διασυνδέεται με την αναθεώρηση των αναπτυξιακών πολιτικών και στρατηγικών. Επιπλέον, με σκοπό την κατάρτιση ενός οικονομικού και χρηματοδοτικού προγράμματος σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), προετοιμάστηκε μια ενδιάμεση αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία λαμβάνει υπόψη τους Στόχους.

Καμπότζη: Η Βασιλική Κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, ακολούθησε ένα προοδευτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Η διαδικασία για την Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση άρχισε στα τέλη του 2018, με επικεφαλής το Υπουργείο Σχεδιασμού. Εγκρίθηκε μια προσέγγιση του συνόλου της κυβέρνησης, η οποία αφορά όλα τα υπουργεία και τις τοπικές διοικήσεις και μια προσέγγιση του συνόλου της κοινωνίας, η οποία είναι ανοικτή στην κοινωνία των πολιτών και στους επιχειρηματικούς φορείς.

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Παρά το τεράστιο δυναμικό που διαθέτει από πλευράς εθνικών πόρων, παραμένει μία πολύ φτωχή χώρα. Έχει καταστραφεί λόγω στρατιωτικών και πολιτικών συγκρούσεων, οι οποίες διήρκησαν για δεκαετίες και είχαν ως αποτέλεσμα μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Οι προκλήσεις για δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους και τις γυναίκες, καθώς και η διάδοση της χρήσης όπλων, αποτελούν εμπόδια στην πορεία σταθεροποίηση της χώρας.

Κουβέιτ: Υιοθέτησε επίσημα τους ΣΒΑ τον Σεπτέμβριο του 2015 και εν συνεχεία τους ενσωμάτωσε στο πρώτο του αναπτυξιακό πρόγραμμα «Όραμα 2035 για το Κουβέιτ». Οι Στόχοι αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος του εθνικού θεσμικού πλαισίου σχεδιασμού και ανάπτυξης, του προϋπολογισμού και των διοικητικών δομών. Η συμμετοχή των κρατικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και άλλων ενδιαφερομένων φορέων σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο έχει ενθαρρυνθεί και έχουν διατεθεί πόροι για τη δημιουργία ευρείας βάσης στήριξης της υλοποίησης των Στόχων.

Κροατία: Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της Ατζέντας 2030 και τον αντίκτυπό της στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, η Κυβέρνηση, με στόχο τον συντονισμό της υλοποίησης των ΣΒΑ σε ανώτατο επίπεδο της εκτελεστικής εξουσίας, θέσπισε το Εθνικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η σύσταση του Συμβουλίου διασφαλίζει την πολιτική σημασία και την προβολή της μακροπρόθεσμης διαδικασίας εφαρμογής της Ατζέντας 2030, καθώς και τη συμμόρφωση με άλλες πολιτικές, στρατηγικές και δράσεις της Κυβέρνησης.

Λεσότο: Έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση των ΣΒΑ, τους οποίους εφαρμόζει μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης II, με το οποίο η χώρα έθεσε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ως πρωταρχικούς στόχους για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας. Οι βασικοί πυλώνες του Σχεδίου είναι: (α) η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, (β) η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, (γ) η δημιουργία δομών που επιτρέπουν την ανάπτυξη και (δ) η ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και της λογοδοσίας.

Λιχτενστάιν: Εδώ και πολλά χρόνια έχει αναλάβει δράση για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω της προσεκτικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της προώθησης ειρηνικής, δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας, καθώς και της εξασφάλισης του κράτους δικαίου.

Μαυρίκιος: Έχει αναβαθμιστεί από Χώρα Χαμηλού Εισοδήματος σε Χώρα Υψηλού Μεσαίου Εισοδήματος κα φιλοδοξεί να γίνει Χώρα Υψηλού Εισοδήματος, παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ως μικρό νησιωτικό αναπτυσσόμενο κράτος χωρίς φυσικούς πόρους, με μεγάλη απόσταση από άλλα κράτη, το οποίο υφίσταται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε εξωγενείς παράγοντες.

Μαυριτανία: Το 2016, η Κυβέρνηση καθόρισε την εθνική της στρατηγική για την περίοδο 2016-2030, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της ευημερίας. Η στρατηγική αυτή καθιστά την κοινωνική ενσωμάτωση και την ενδυνάμωση των πολιτών, ως το κεντρικό ζήτημα της κυβερνητικής δράσης συνδυάζοντας την προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς με την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων.

Μογγολία: Παρά την έγκαιρη υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Οι στόχοι του εθνικού πλαισίου επικεντρώνονται στις μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές πολιτικές εντός του πλαισίου του κυβερνητικού προϋπολογισμού.

Μπουργκίνα Φάσο: Εναρμόνισε το εθνικό της σχέδιο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με την Ατζέντα 2030, μέσω 14 τομεακών πολιτικών και τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Οι κύριες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι: (α) η αύξηση της κινητοποίησης χρηματοδοτικών πόρων, (β) η καταπολέμηση της αυξανόμενης ανασφάλειας σε ορισμένες περιοχές της χώρας, (γ) η ενίσχυση του εθνικού στατιστικού συστήματος, (δ) η ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού, (ε) η ανάπτυξη κοινωνικοοικονομικών υποδομών και (στ) η ανάπτυξη παραγωγικών βάσεων και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στους τομείς της παραγωγής και της μεταποίησης προϊόντων.

Ναουρού: Είναι η μικρότερη δημοκρατία στον κόσμο, με έκταση περίπου 8 τετραγωνικά μίλια και πληθυσμό 12.500 κατοίκους. Αντιμετωπίζει προκλήσεις που συνδέονται με το μικρό του μέγεθος, την απομακρυσμένη θέση του και την περιορισμένη παραγωγική του βάση. Παρά τις προκλήσεις, η κυβέρνηση δεσμεύεται να εξασφαλίσει μια βιώσιμη ποιότητα ζωής για όλους τους κατοίκους της χώρας. Από το 2014, έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ενέργειας και της οικονομίας.

Νέα Ζηλανδία: Η πρώτη Εθελοντική Εθνική Αξιολόγησή της καλύπτει και τους 17 ΣΒΑ, με έμφαση στα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση περιγράφει την προσέγγιση της χώρας στους Στόχους και αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή της για παραγωγική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Επισημαίνει επίσης τις προκλήσεις και τις επιτυχίες, ενώ εντοπίζει και τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια.

Νότια Αφρική: Επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υλοποίηση των ΣΒΑ. Το Εθνικό της Σχέδιο Ανάπτυξης είναι σύμφωνο με την Ατζέντα 2030, δίνοντας προτεραιότητα στην εξάλειψη της φτώχειας, στη μείωση της ανισότητας και στην ανάπτυξη μιας οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. Οι στόχοι του Σχεδίου ευθυγραμμίζονται με τους ΣΒΑ και με την Ατζέντα 2063 της Αφρικανικής Ένωσης και ενσωματώνονται στις κυβερνητικές διαδικασίες σχεδιασμού σε εθνικό, επαρχιακό και τοπικό επίπεδο.

Ομάν: Η έννοια της βιωσιμότητας βρίσκεται στο επίκεντρο των αναπτυξιακών σχεδίων της χώρας από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και παραμένει μέχρι σήμερα. Η Ατζέντα 2030 αποτελεί μια λογική επέκταση των αξιών και των αρχών της βιωσιμότητας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της συμμετοχής και της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Πακιστάν: Ως ένδειξη πολιτικής δέσμευσης, ήταν η πρώτη χώρα, η οποία ενσωμάτωσε τους ΣΒΑ στην εθνική αναπτυξιακή πολιτική το Φεβρουάριο του 2016. Βασικό σημείο της στρατηγικής υλοποίησης είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων και η δημιουργία νέων συμμαχιών, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η κινητοποίηση της χρηματοδότησης. Η εταιρική σχέση και η συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα κυβερνητικών και ιδιωτικών οργανισμών καθώς και φορέων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και μέσων ενημέρωσης θα εξακολουθούν να αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής της χώρας.

Παλάου: Συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση αποτελεί ευκαιρία αναγνώρισης των επιτευγμάτων αλλά και αδυναμιών του, ενώ παράλληλα καταβάλλει προσπάθεια επιτάχυνσης της προόδου προς ένα παγκόσμιο αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και ισότητα, μια “Εποχή Βιώσιμης Ανάπτυξης”.

Ρουάντα: Από το 2000, αναπτύσσεται με ρυθμό κατά μέσο όρο 8% ετησίως, με αποτέλεσμα τη μείωση της φτώχειας για εκατομμύρια ανθρώπους και τη γενικότερη πρόοδο σε όλους τους τομείς. Έχει ενσωματώσει την Ατζέντα 2063 της Αφρικανικής Ένωσης και τους ΣΒΑ στο αναπτυξιακό της πρόγραμμα, μέσω του σχεδίου «Όραμα 2050», της εθνικής στρατηγικής μετασχηματισμού (2017-2024) και άλλων συναφών στρατηγικών σε διάφορα επίπεδα.

Σερβία: Η επίτευξη διαρκούς ευημερίας για όλους, ταυτόχρονα με την βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν το στρατηγικό, μακροπρόθεσμο εθνικό όραμα για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030. Το 2015 δημιουργήθηκε ένας ολοκληρωμένος θεσμικός μηχανισμός για την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών για την εξισορρόπηση όλων των διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σιέρα Λεόνε: Η χώρα υιοθέτησε πρόσφατα το Μεσοπρόθεσμο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης (2019-2023) με τίτλο «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη». Το ανθρωποκεντρικό αυτό σχέδιο είναι σύμφωνο με την Ατζέντα 2063 της Αφρικανικής Ένωσης και τους ΣΒΑ και έχει στόχο να καθοδηγήσει τη χώρα στην υλοποίηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Έχει θέσει στο επίκεντρο τον ΣΒΑ 4 (εκπαίδευση) και τον ΣΒΑ 16 (δικαιοσύνη) ως τους πιο σημαντικούς για την επιδίωξη του αναπτυξιακού της προγράμματος.

Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ: Ως η νεώτερη χώρα στην Ασία, έχει δεσμευτεί για εξασφάλιση της ειρήνης και δημοκρατίας. Μετά από παρατεταμένη πορτογαλική αποικιακή διοίκηση και έπειτα από την κατοχή του από την Ινδονησία, το έθνος αποκατέστησε την ανεξαρτησία του το 2002, εν μέσω ερειπίων, με κατεστραμμένες βασικές υποδομές. Η χώρα έχει κάνει αγώνα για την ανεξαρτησία της, περνώντας μια περίοδο πολιτικών αναταραχών και συγκρούσεων μέχρι να καταφέρει την εμπέδωση της δημοκρατίας, την οικοδόμηση του κράτους και την επιτάχυνση της προόδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τόνγκα: Δίνει προτεραιότητα στην κοινωνική προστασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με επίκεντρο τις ευάλωτες ομάδες. Χρησιμοποιεί προηγμένες στατιστικές μεθόδους για την καταγραφή της φτώχειας, κυρίως στις μικρότερες νησιωτικές κοινότητες, αναπτύσσοντας ένα αξιόπιστο, πολυδιάστατο και έγκυρο μέσο μέτρησης της φτώχειας.

Τουρκία: Από την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τονίζει σε κάθε ευκαιρία τη δέσμευσή της να συμβάλει σε ένα βιώσιμο κόσμο. Η υλοποίηση της Ατζέντας 2030 ξεκίνησε συνδέοντας τους ΣΒΑ με τα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια και τις τομεακές στρατηγικές. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης έχει ενσωματωθεί στα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια από το 1996. Αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία, μαζί με τις ισχυρές υποδομές και τους θεσμικούς μηχανισμούς, παρέχει ισχυρή βάση για την υλοποίηση των ΣΒΑ.

Τουρκμενιστάν: Με την υιοθέτηση των ΣΒΑ, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενώ καταβάλλει προσπάθεια προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι δείκτες σχετικά με την παροχή, οικονομικά προσιτών και υψηλής ποιότητας, υπηρεσιών δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης είναι ελπιδοφόροι, καθώς ενισχύονται οι δράσεις για τη βελτίωση του συστήματος υγείας και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Τσαντ: Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του, η Κυβέρνηση δημιούργησε την πρωτοβουλία “Όραμα 2030, το Τσαντ που θέλουμε”, η οποία βασίζεται σε τρία εθνικά αναπτυξιακά σχέδια. Το πρώτο σχέδιο, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2017-2021, εναρμονίζεται με τους ΣΒΑ σε ποσοστό 70%. Σύμφωνα με τη δέσμευσή της, η χώρα θα συνεχίσει τις προσπάθειές για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη βελτίωση της ευημερίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφοροποίηση της οικονομίας.

Τυνησία: Μέσω της εθνικής διαβούλευσης με τίτλο “Η Τυνησία που θέλουμε”, η χώρα συνέβαλε στη διαμόρφωση των ΣΒΑ. Είναι σταθερή στη δέσμευσή της για την επίτευξη των Στόχων, οι οποίοι εγκρίθηκαν στο αναπτυξιακό της σχέδιο 2016-2020 και το οποίο βασίζεται σε πέντε πυλώνες: (α) μεταρρυθμίσεις και διακυβέρνηση, (β) δημιουργία ενός οικονομικού κέντρου, (γ) ανθρώπινη ανάπτυξη, (δ) επίτευξη περιφερειακών υποστόχων και (ε) πράσινη οικονομία. Ο μηχανισμός, ο οποίος έχει θεσπιστεί για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ΣΒΑ βασίζεται σε καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση των αναπτυξιακών σχεδίων.

Φιλιππίνες: Η δεύτερη Εθελοντική Εθνική Αξιολόγησή της δίνει έμφαση στις συνέργειες μεταξύ των κυβερνητικών και των μη κυβερνητικών δράσεων, οι οποίες απαιτούνται για τη διασφάλιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ισότητας. Έχουν υιοθετήσει μια προσέγγιση του συνόλου τόσο της κυβέρνησης όσο και της κοινωνίας για την υλοποίηση των.

Φίτζι: Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες στηρίζουν τους ΣΒΑ, αποτελούν τις βασικές αρχές και της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Κατά την υλοποίηση των Στόχων, υιοθετήθηκε μια προσέγγιση του συνόλου της Κυβέρνησης, με κύριο μέσο για την προώθηση της υλοποίησής τους τον εθνικό προγραμματισμό ανάπτυξης. Το 2017, η Κυβέρνηση ξεκίνησε το 5ετές και 20ετές Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης με το όραμα της αλλαγής.

Χιλή: Ύστερα από την επιστροφή της στη δημοκρατία, η χώρα γνώρισε σταθερή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, όπως αποδεικνύεται από τη μείωση του ποσοστού της ανεργίας και της φτώχειας. Αυτό είναι αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, μιας σταθερής στρατηγικής, η οποία επικεντρώθηκε σε μια ανοικτή οικονομία και έδωσε προτεραιότητα στις δημόσιες δαπάνες για κοινωνικές πολιτικές, γεγονός που ενθάρρυνε την οικονομική ανάπτυξη. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της Ατζέντας 2030, η χώρα επέλεξε επίσης να ενισχύσει το θεσμικό της πλαίσιο.

Πληροφορίες: 

https://undocs.org/en/E/HLPF/2019/5

Scroll to Top