Σύσταση για το Πλέγμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας-Αναπτυξιακής Συνεργασίας-Ειρήνης

Η Σύσταση σχετικά με το Πλέγμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας-Αναπτυξιακής Συνεργασίας-Ειρήνης (Humanitarian-Development-Peace Nexus) της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ, η οποία εγκρίθηκε από την DAC στις 22 Φεβρουαρίου 2019, στοχεύει στην προώθηση ενός οράματος σχετικά με το πώς τόσο τα μέλη, όσο και τα μη μέλη της DAC μπορούν να συνεργαστούν για την υποστήριξη, την παροχή κινήτρων και την υλοποίηση συνεκτικών ανθρωπιστικών, αναπτυξιακών και ειρηνευτικών δράσεων, ιδίως σε ευάλωτες περιοχές και σε περιπτώσεις πολεμικών συγκρούσεων, προκειμένου να τηρούνται οι διεθνείς και περιφερειακές δεσμεύσεις. Η Σύσταση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου για τις Συγκρούσεις και την Αστάθεια (International Network on Conflict and Fragility/INCAF), το οποίο αποτελεί υποεπιτροπή της DAC.

Στο επίκεντρο της ενίσχυσης της συνοχής μεταξύ ανθρωπιστικών, αναπτυξιακών και ειρηνευτικών προσπαθειών βρίσκεται ο στόχος της αποτελεσματικής μείωσης των αναγκών ανθρωπιστικής βοήθειας, των κινδύνων και των απειλών, ταυτόχρονα με την ενίσχυση των προληπτικών δράσεων, ώστε να επιτευχθεί ο τερματισμός της ανάγκης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μείωση των απαιτήσεων για ανθρωπιστική βοήθεια και για την υλοποίηση του στόχου της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Αυτή η προσπάθεια απαιτεί τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος παραγόντων, βάσει των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, μιας κοινής κατανόησης του κινδύνου και των απειλών, καθώς και μιας προσέγγισης, η οποία βασίζεται στην αντίληψη: «πρόληψη πάντα, ανάπτυξη όπου είναι δυνατόν, ανθρωπιστική δράση όταν είναι απαραίτητο». Πρέπει επίσης να παρέχεται υποστήριξη μέσω χρηματοδότησης, από διάφορες πηγές, ώστε να διασφαλίζεται η διάθεση των απαραίτητων πόρων, στην κατάλληλη τοποθεσία, την κατάλληλη στιγμή.

Όλοι οι δρώντες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, πρέπει να προσπαθήσουν να συμβάλουν στην πρόληψη των ενόπλων συγκρούσεων και της βίας και στην προώθηση της βιώσιμης ειρήνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην υιοθέτηση μιας προσέγγισης «αποφυγής ζημίας» (do no harm).

Πληροφορίες:  https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5019

Scroll to Top