Σύνοδος Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (High Level Political Forum/HLPF) Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου/ECOSOC, 9-18 Ιουλίου 2018 – Υιοθέτηση Υπουργικής Διακήρυξης HLPF και Τμήματος Υψηλού Επιπέδου (HLS) ECOSOC

Κατά το διάστημα 9-18 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC), η ετήσια σύνοδος του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLPF)  για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με κεντρικό θέμα «Transformation towards sustainable and resilient societies». Οι εργασίες του HLPF διεξήχθησαν αρχικά σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων (9-13 Ιουλίου) και κατόπιν σε υπουργικό επίπεδο (16-18 Ιουλίου).

Η εφετινή σύνοδος του HLPF υπήρξε η τρίτη μετά την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και προκάλεσε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον, τόσο σε επίπεδο επίσημων συνεδριάσεων, όσο και σε αυτό των παράλληλων και ειδικών εκδηλώσεων. Υπήρξε ευρύτατη συμμετοχή, με παρουσία πολυάριθμων υψηλόβαθμων εκπροσώπων κυβερνήσεων κ-μ ΗΕ, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, τοπικής αυτοδιοίκησης, διεθνών και εξειδικευμένων οργανισμών, ΜΚΟ, εκπροσώπων ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδιωτικού τομέα, καθώς και άλλων πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών (multi-stakeholders), χαρακτηριστική του ενδιαφέροντος που συναντούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σε διάφορα επίπεδα των κοινωνιών σε όλο τον πλανήτη. Από πλευράς της η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον κ. Carmenu Vella, Επίτροπο Περιβάλλοντος και τον κ. Neven Mimica, Επίτροπο Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Κατά την πρώτη εβδομάδα, το Φόρουμ εξέτασε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς την υλοποίηση της Ατζέντας 2030, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε υπό-περιφερειακό επίπεδο. Το Φόρουμ πραγματοποίησε επιμέρους θεματικές αξιολογήσεις σχετικά με το κεντρικό θέμα του 2018: «Implementing the 2030 Agenda for Resilient Societies», «Advancing science, technology and innovation for SDGs», «Transformation towards sustainable and resilient societies» (κεντρικό θέμα), καθώς και μια γενικότερη θεματική συζήτηση ως προς την επιτυχία επίτευξης του κεντρικού στόχου της Ατζέντας 2030 «Leave no one behind».

Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε εξέταση έξι Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), υπό τις ακόλουθες θεματικές: SDG 6 (ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all), SDG 7 (ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all), SDG 11 (make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable), SDG 12 (ensure sustainable consumption and production patterns), SDG 15 (protect, restore and promote terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and reverse land degradation and halt biodiversity loss), SDG 17 (strengthening the means of implementations and the global partnership for sustainable development). Κατά την επιμέρους εξέταση των Στόχων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, αρμοδίων υπηρεσιών των κρατών-μελών, καθώς και των ενδιαφερόμενων μερών, η συζήτηση επικεντρώθηκε τόσο στις επιμέρους εθνικές επιτυχίες ως προς την πορεία υλοποίησης των υπό εξέταση Στόχων, όσο και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σε παγκόσμια κλίμακα, για την ανταπόκριση στις σχετικές ανάγκες. Συνολική σχεδόν ήταν η διαπίστωση ότι για να υλοποιηθούν οι ως άνω Στόχοι, όπως προσδιορίζονται στην Ατζέντα 2030, απαιτείται επιτάχυνση των προσπαθειών, αλλά και παροχή των αναγκαίων για την επίτευξή τους πόρων.

Στο πλαίσιο του υπουργικού τμήματος HLPF πραγματοποιήθηκαν Εθνικές Εθελοντικές Αξιολογήσεις (Voluntary National Reviews/VNR), κατά τις οποίες 47 κ-μ ΗΕ, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, παρουσίασαν τις πολιτικές τους και τον γενικότερο σχεδιασμό τους ως προς την εφαρμογή της Ατζέντας 2030. Παράλληλα, κατά τη Γενική Συζήτηση παρουσιάστηκε η έκθεση του Γενικού Γραμματέα ΗΕ António Guterres για την πρόοδο στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 150 περίπου παρεμβάσεις εκπροσώπων γεωγραφικών ομάδων, κρατών-μελών και εξειδικευμένων διεθνών οργανισμών.

Αναλυτικές πληροφορίες και σύνολο βιντεοσκοπημένων VNR μπορεί να αναζητηθούν σε ειδική ιστοσελίδα HLPF:

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018

Κύρια μηνύματα φετινών VNR συμπεριλαμβάνονται σε επίσημο έγγραφο ECOSOC E/HLPF/2018/5.:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2018/5&Lang=E

Scroll to Top