17η Συνάντηση – Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (High Level Political Forum/ HLPF), 9-18 Ιουλίου 2018

Η Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση (Voluntary National Review/VNR) της Ελλάδας παρουσιάσθηκε στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (2018 HLPF) στις 16 Ιουλίου 2018. H θεματική του φετινού Φόρουμ ήταν «Μετασχηματισμός προς βιώσιμες και ανθεκτικές κοινωνίες». Το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου αποτελεί το παγκόσμιο φόρουμ για την παρουσίαση καλών πρακτικών, προκλήσεων και διδαγμάτων προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Κατά τη διάρκεια του υπουργικού σκέλους (16-18 Ιουλίου) του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου, 47 χώρες παρουσίασαν την Εθελοντική Εθνική Αξιολόγησή τους.

Το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου 2018, επικεντρώθηκε στους  κάτωθι Στόχους:

    Ø  Στόχος 6: Διασφάλιση διαθεσιμότητας και βιώσιμης διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους
    Ø  Στόχος 7: Διασφάλιση πρόσβασης σε οικονομική, αξιόπιστη,  βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους
    Ø  Στόχος 11: Δημιουργία ασφαλών, προσαρμοστικών, βιώσιμων πόλεων και ανθρώπινων οικισμών, χωρίς αποκλεισμούς
    Ø  Στόχος 12: Διασφάλιση βιώσιμης κατανάλωσης και μεθόδων παραγωγής
    Ø  Στόχος 15: Προώθηση της βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολέμηση της ερημοποίησης και αναστροφή της υποβάθμισης του εδάφους και της βιοποικιλότητας
    Ø  Στόχος 17: Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και των παγκόσμιων συνεργασιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη

UN WEB TV:
http://webtv.un.org/watch/17th-meeting-2018-high-level-political-forum-on-sustainable-development-2018-hlpf/5809990610001/

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018

VNR

Scroll to Top