Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης: Πρόοδος και Προοπτικές 2018 – Έκθεση της Διυπηρεσιακής Ομάδας Εργασίας για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης

Η παρούσα Έκθεση παρακολουθεί την επιτευχθείσα πρόοδο ως προς την υλοποίηση των αποτελεσμάτων της Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της Ατζέντας Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα (ΑΑΑΑ) καθώς και των σχετικών μέσων εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Διαπιστώνεται τόσο η πρόοδος που έχει σημειωθεί στους επτά τομείς δράσης της ΑΑΑΑ, όσο οι ελλείψεις και τα κενά που παρουσιάζονται στην εφαρμογή. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, η Διυπηρεσική Ομάδα Εργασίας εισηγείται διορθωτικές ενέργειες σε κάθε τομέα δράσης της ΑΑΑΑ. Επιπλέον, διατυπώνονται συστάσεις σχετικά με τις επιλογές για τη κάλυψη κενών καθώς και για την αντιμετώπιση νέων και αναδυόμενων ζητημάτων σε κάθε τομέα δράσης.

Σχετικός ιστότοπος: https://developmentfinance.un.org/iatf2018

Scroll to Top