Συνθετική Έκθεση Εθελοντικών Εθνικών Αξιολογήσεων-2018 Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (High Level Political Forum) του 2018 για τη βιώσιμη ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9-8 Ιουλίου στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Συνολικά 46 χώρες παρουσίασαν τις Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις (Voluntary National Reviews/VNRs) τους, σε σχέση με 43 το 2017. Από το 2016, έτος έναρξης, έχουν παρουσιασθεί 111 Αξιολογήσεις από 102 χώρες, με ορισμένες χώρες να έχουν υποβληθεί σε VNR για δεύτερη φορά. Τα VNRs παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αντιμετωπίζουν την μετασχηματιστική πρόκληση της Ατζέντας 2030 και συμπληρώνουν την ευρύτερη αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου, η οποία πραγματοποιείται κατά το HLPF.

Η παρούσα Έκθεση: (α) παρουσιάζει ορισμένα από τα ευρήματα των VNRs, (β) εξετάζει μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων την «κυριότητα» (ownership) και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, τους θεσμικούς μηχανισμούς, την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στα εθνικά πλαίσια, τα μέσα εφαρμογής, προβαίνοντας σε επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη προσεγγίζουν τους Στόχους και υποστόχους και (γ) αναδεικνύει τις καλές πρακτικές από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία των VNRs του 2018.

Οι Αξιολογήσεις (VNRs) καταδεικνύουν ότι η ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο εθνικό πλαίσιο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κυβερνήσεων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και των μεμονωμένων ατόμων. Η «ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς» (leaving no one behind) είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ατζέντας 2030 και αναγνωρίζεται στα VNRs σχεδόν όλων των χωρών. Αυτή η αρχή καθοδηγεί τις χώρες στην προσπάθεια εντοπισμού των ευάλωτων ομάδων, κοινοτήτων ή ατόμων, αλλά και όσων βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, εντός των εθνικών τους πλαισίων.

Παρόλο που έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030, αρκετές χώρες ανέφεραν ότι η ευαισθητοποίηση για την Ατζέντα αλλά και τους ΣΒΑ παραμένει περιορισμένη, ιδίως σε επίπεδο πολιτών. Ως εκ τούτου, αρκετές χώρες τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων ευαισθητοποίησης κατά την επόμενη φάση της υλοποίησης. Οι Αξιολογήσεις περιέχουν πληθώρα πληροφοριών και αναλύσεων της προόδου σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο συγκεκριμένων ΣΒΑ, καθώς και σε οριζόντια ζητήματα όπως τα μέσα υλοποίησης.

Η Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση (VNR) της Ελλάδας παρουσιάστηκε στις 16 Ιουλίου 2018. Σύμφωνα με την Συνθετική Έκθεση, οι ελληνικές προτεραιότητες επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, την επιτευχθείσα πρόοδο ως προς την ισότητα των φύλων, καθώς και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και άλλων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Οι προτεραιότητες αυτές υλοποιούνται μέσω ενός ισχυρού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης, της καθιέρωσης ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για όλους, της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, της καταπολέμησης της «ενεργειακής φτώχειας» για τους ευάλωτους πολίτες και της ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, για όλους.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ), το συνταγματικά καθιερωμένο θεσμικό όργανο που είναι επιφορτισμένο με τη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και για οικονομικά και κοινωνικά θέματα, έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην προώθηση συστηματικής και δομημένης διαβούλευσης και διαλόγου σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των ΣΒΑ σε διαφορετικά επίπεδα και τομείς.

Περισσότερες πληροφορίες: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/210732018_VNRs_Synthesis_compilation_11118_FS_BB_Format_FINAL_cover.pdf

Εθελοντική Έκθεση Αξιολόγηση της Ελλάδας: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=571&menu=3170

Scroll to Top