Συμβουλευτική Έκθεση της Πολυεταιρικής Πλατφόρμας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ

Στη συμβουλευτική Έκθεση της Πολυεταιρικής Πλατφόρμας υπογραμμίζεται ότι η Ατζέντα 2030, λαμβάνοντας υπόψη της την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης, αποτελεί ένα διεθνώς συμφωνημένο και καινοτόμο πλαίσιο για την προώθηση της ευημερίας. Δεδομένου ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 δεν θεωρείται επαρκές για την εφαρμογή των ΣΒΑ, επισημαίνεται η ανάγκη προσαρμογής του μετά το 2020, με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στο επίκεντρο του προϋπολογισμού της ΕΕ και την χρηματοδότηση νέων τομέων όπως: υγεία, εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία, περιβάλλον και κλίμα. Για την επίτευξη της συνοχής και προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα, προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών και η υιοθέτηση νέων μέτρων στο μετά 2020 ΠΔΠ.

Ο ρόλος της Πολυεταιρικής Πλατφόρμας δεν περιορίζεται στην υποβολή της παρούσας Έκθεσης αλλά επεκτείνεται και στην κατάρτιση του ΠΔΠ μετά το 2020.

Σχετικός ιστότοπος:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/adopted-position-paper-on-the-mff_en.pdf

Scroll to Top