Τρόπος Υποβολής Προτάσεων από Ενδιαφερόμενους Επενδυτές για την Λήψη Εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for Sustainable Development/EFSD)

Σε συνέχεια υιοθέτησης του Κανονισμού για την σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (European Fund for Sustainable Development/EFSD) έχει συσταθεί «υπηρεσία μιας στάσης» (one-stop-shop) για επενδυτές, φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και άλλους πιθανούς ενδιαφερόμενους.

Εγγύηση από το EFSD θα μπορούν να περιέλθουν κατά άμεσο τρόπο μόνον σε «εξουσιοδοτημένα πρόσωπα» (entrusted entities), τα οποία έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν κριθεί κατάλληλα να διαχειρίζονται πόρους της EE.

Και άλλοι ενδιαφερόμενοι (πλην των «εξουσιοδοτημένων προσώπων») μπορούν να συμμετέχουν προτείνοντας δράσεις, μέσω της σχετικής φόρμας υποβολής. Η Επιτροπή θα κοινοποιεί το περιεχόμενο της φόρμας (την πλήρη περιγραφή κάθε επενδυτικού σχεδίου) στα προαναφερθέντα «εξουσιοδοτημένα πρόσωπα» (καθώς και σε άλλους εταίρους, εφόσον απαιτηθεί), ζητώντας να έρθουν σε άμεση επαφή με τους υποψήφιους για την λήψη εγγύησης επενδυτές που θα μπορούν έτσι να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση. Οι υποψήφιοι επενδυτές  μπορούν, επίσης, να επιλέξουν να επικοινωνήσουν απευθείας με τα «εξουσιοδοτημένα πρόσωπα».

Περισσότερες πληροφορίες για τα «εξουσιοδοτημένα πρόσωπα» και για την σχετική φόρμα υποβολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan/how-you-can-engage-external-investment-plan-one-stop-shop_en#submissionform.

Ο Κανονισμός EU) 2017/1601 για την σύσταση του EFSD είναι προσβάσιμος στην κατωτέρω ιστοσελίδα: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.249.01.0001.01.ENG.

Scroll to Top