Ο ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της δυνατότητας του ιδιωτικού τομέα να συμβάλλει στην βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, οι ιδιωτικοί φορείς συμμετέχουν όλο και πιο ενεργά σε αναπτυξιακές δράσεις, τόσο ως πηγή χρηματοδότησης όσο και ως εταίροι κυβερνήσεων, Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων και δωρητών. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών για τη στήριξη και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα ενώ ταυτόχρονα παρέχει για το σκοπό αυτό χρηματοδότηση σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (κατά μέσο όρο 350 εκατ. ευρώ ετησίως την τελευταία δεκαετία). Στο πλαίσιο αυτό, στη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Ισχυρότερος Ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα στην Επίτευξη Βιώσιμης και Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξης στις Αναπτυσσόμενες Χώρες” υπογραμμίζεται η σημασία της συνεργασίας  μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και προτείνεται η δημιουργία ενός πλαισίου δέσμευσης που θα στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα, ως σημαντικού παράγοντα για την ανάπτυξη και απασχόληση.

Σχετικοί ιστότοποι:
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIALCOMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS “A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52014DC0263&qid=1400681732387&from=EN

https://ec.europa.eu/europeaid/node/37440

Scroll to Top